Družba TNP

Družba za spodbujanje razvoja TNP, d.d. - v stečaju - kontaktni podatki

Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. - v stečaju
Goreljek 103
4247 Zgornje Gorje (Poslovni prostor: Metelkova 7, 1000 Ljubljana)
 
 
Stečajni upravitelj: Kristijan Anton Kontraščak
 

Skupščina Družbe TNP – potrjeni vsi predlagani sklepi; imenovan nov NS

Današnja skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. (Družba TNP, d.d.) je soglasno potrdila razrešnico Upravi in NS ter imenovanje revizorja, hkrati pa je soglasno sprejela tudi zmanjšanje števila članov Nadzornega sveta (NS) in v NS, po predlogu Društva MDS, imenovala Pavla Brgleza, Branko Neffat in Dušana Vučka.

 

Ljubljana, 30. avgust 2013


 

Sprejete spremembe statuta in imenovan nov NS

Skupščina je z 100 % večino sprejela spremembe statuta, ki so se nanašale na spremembe določil ZGD-1, hkrati pa je potrdila tudi zmanjšanje števila članov NS iz 5 na 3, čemur je posledično sledil tudi odpoklic obstoječih članov NS in imenovanje novih.

Po predlogu Društva MDS so v NS bili soglasno imenovani Pavel Brglez, Branka Neffat in Dušan Vučko. Pooblaščenec malih delničarjev, Ljubiša Stanojević je ob izglasovanju sklepa pozdravil odločitev glavnega delničarja, Republike Slovenije, ki je v NS prepustila tudi predstavnika, ki bo v NS zastopal skoraj 10.000 malih delničarjev.

Naložbe Družbe za spodbujanje razvoja TNP ostajajo neprodane

Medij: STA Avtorji: STA Teme: Mali delničarji Rubrika / Oddaja: Gospodarstvo Datum: 24. 03. 2013 Foto: M.Šubic

 

Družba za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (TNP) že dlje časa skuša prodati prenovljeni Hotel Šport na Pokljuki, medtem ko je zaključila tudi obnovo bližnjega Hotela Jelka. Direktor družbe opozarja, da se država mora odločiti, kaj bo s temi objekti storila in če jih bo obdržala, vložiti v razvoj infrastrukture oziroma destinacije.

 

Kot je za STA povedal direktor Družbe za spodbujanje razvoja TNP Grega Tekavec, sedaj v družbi čakajo na voljo lastnikov, saj naj bi bila pripravljena nova strategija, po kateri naj bi bile naložbe na Pokljuki za državo strateškega pomena. "Mi medtem nadaljujemo, kot je bilo začrtano, prodajamo premoženje in racionaliziramo poslovanje, da družbi ne povzročamo dodatnih stroškov," je pojasnil.

 

Tako se nadaljuje prodaja Šport hotela, v katerem ima družba skoraj 75-odstotni delež. Glede na zaostren finančni položaj pa interesente namesto preko razpisov iščejo po neformalnih poteh z individualnimi razgovori. Nekateri interesenti za hotel so se sicer že pojavili, v vodo pa je padla morebitna prodaja ruskim investitorjem.

Ker se prodaja premoženja vleče že dolgo, se Družba za spodbujanje razvoja TNP sočasno ukvarja z izboljševanjem poslovanja hotela tudi z zaposlitvijo strokovnjaka za trženje. Trizvezdični hotel je namreč pozimi dobro zaseden, problem pa je v poletnih in izvensezonskih mesecih. Glavni razlog za težave je v pomanjkanju infrastrukture, ki bi na Pokljuko privabila večdnevne goste. Tu bi morale svoje vlogo skupaj s partnerji odigrati tudi občine kot solastnice družbe, meni Tekavec.

Ponudbo na Pokljuki bo sicer nekoliko dopolnil tudi prenovljen štirizvezdični Hotel Jelka s centrom za dobro počutje, ki je prejšnji teden pridobil dovoljenje za obratovanje. Tekavca ne skrbi, da ne bi zapolnil svojih zmogljivosti, bolj ga skrbi za Hotel Šport, ki je v največjih težavah in ima milijon evrov dolgov. 

"V uvidu imamo, da država lahko spremeni strategijo razpolaganja z naložbami na Pokljuki, zato se trudimo izboljšati poslovanje," je povedal Tekavec, ki bi bil sicer vesel, če bi se država odločila razviti destinacjo Pokljuka, vendar pa je prepričan, da bi se potemtakem to moralo zgoditi že pred petimi ali desetimi leti.

Četudi bi se država odločila obdržati oba hotela, bi bilo po mnenju Tekavca, ki je tudi izvršni sekretar društva Mali delničarji Slovenije, treba malim delničarjem, ki že 20 let od vložitve certifikatov od naložbe nimajo praktično nikakršnega donosa, zagotoviti možnost izstopa iz lastništva. 9.722 posameznih delničarjev je sedaj nekako ujetih v lastništvo in s svojo naložbo ne morejo razpolagati ter odprodati delnic, kar je problem posebej v zadnjem času, ko so se pri socialnih transferjih začeli upoštevati tudi fiktivni dohodki.

Če bi Družba za spodbujanje razvoja TNP glede na trenutno veljavno strategijo uspela razprodati svoje naložbe, pa bi v prihodnje skupščina izglasovala dokapitalizacijo in tudi manjši delničarji bi bili poplačani z naslova zbranih kupnin.

Skupščina Družbe TNP – mali delničarji z novim predstavnikom v Nadzornem svetu družbe

Na današnji skupščine Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. (Družba TNP) so se delničarji družbe seznanili z letnim poročilom, prejemki uprave in nadzornega sveta (NS), poleg imenovanja revizorja pa so odločali tudi o novem NS in o preimenovanju družbe. Kot predstavnik malih delničarjev je bil izvoljen Grega Tekavec (na sliki), izvršni sekretar Društva MDS, hkrati pa so na predlog AUKN bili imenovani še 4 nov člani NS.

 

Ljubljana, 28. maj 2012


 

Ime Družbe TNP ostane nespremenjeno

Delničarji družbe so odločali tudi o morebitnem preimenovanju Družbe TNP v Pokljuka Invest, d.d., kar je posledica sprejema novega Zakona o Triglavskem narodnem parku, vendar so delničarji po obsežni debati na sami skupščini sklenili, da bi preimenovanje družbi povzročilo nepotrebne stroške in hkrati tudi dodatno zmedo, zaradi česar sklep ni bil sprejet z zadostno večino.

 

Nov nadzorni svet bo nadaljeval postopek odprodaje premoženja

Novoizvoljeni NS bo nadaljeval aktivnosti prejšnjega nadzornega sveta; to je odprodaja premoženja družbe, ki bi zagotovil tudi primerno poplačilo delničarjem. Družba TNP ima namreč nekaj manj kot 10.000 malih delničarjev, zato je toliko bolj pomembno, da imajo svojega predstavnika v NS, ki bo skrbel za njihove interese (foto: Domen Vidmar).

8. skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka

Družba za spodbujanje razvoja TNP je v 23,94% v lasti več kot 10.000 fizičnih oseb – vas, malih delničark in delničarjev, 51,01 % v lasti Republike Slovenije, ter 25,05 % v lasti 12. občin z območja TNP. Nikakor ne gre spregledati dejstva, da do maja 2010, ko je Društvo MDS prvič pristopilo k omejenemu zbiranju pooblastil vseh vas, malih delničarjev in delničark in organizirano nastopilo na skupščini,  sploh ni bilo nikakršnih informacij o vaši naložbi v omenjeni Družbi, od njene ustanovitve dalje!

 

Ljubljana, 19. april 2012


 

S skupnim in organiziranim delovanjem vseh vas, malih delničark in delničarjev, Društva MDS na skupščinah, ter delovanjem predstavnika malih delničarjev v NS, nam je v tem času uspelo spremeniti statut družbe, sicer predlagan s strani AUKN, kot upravljavca delnic večinskega lastnika – RS, ki je vendarle moral sprejeti amandmaje in pripombe predstavnika malih delničarjev v NS družbe. Na podlagi teh pripomb je bila dokončno odpravljena vinkulacija delnic Družbe. Naj spomnimo, da je po nekdaj veljavnem statutu družbe moralo biti osnovno razmerje med posameznimi delničarji – RS, občinami in fizičnimi osebami – nespremenjeno, prav tako pa tudi delež morebitnega povečanja lastniškega deleža znotraj posamičnih kategorij delničarjev. To je, nedvomno, pomemben dosežek v prizadevanjih malih delničarjev, da se vzpostavijo takšni pogoji delovanja in ureditve Družbe za spodbujanje razvoja TNP skladno z določili ZGD-1, brez omejevanja lastninske pravice, ki bodo odprli tudi možnosti za odločanje o nadaljnjem razvoju družbe.

Zaostrene gospodarske in finančne razmere, ekonomska kriza, kakor tudi več let trajajoča nedejavnost RS, kot večinskega lastnika, da eventualno dokapitalizira Družbo in resnično dela na spodbujanju razvoja TNP – kot je bil osnovni namen družbe ob njeni ustanovitvi pred več kot 15 leti - so pustile svoje posledice. Poslovanje Družbe za spodbujanje razvoja TNP in obeh večjih kapitalskih naložb v družbo Pokljuka Turizem, d.o.o. in Šport hotel Pokljuka, d.o.o. je, kljub vsem prizadevanjem, težavno, negativno in izkazuje nezmožnost dolgoročnega ohranjanja kapitala družbe. Nadaljnjo životarjenje družbe bi prej ko slej pripeljalo do prisilne poravnave oziroma njenega stečaja, kar je za male delničarje najslabša možnost. Ob iskanju možnih rešitev se je izoblikovala zamisel o pričetku postopkov odprodaje kapitalskih naložb v zgoraj omenjenih družbah. S prodajo le-teh bi Družba pridobila sredstva za plačilo lastniških deležev – delnic vsem njenim delničarjem, vsaj po njihovi knjigovodski vrednosti, kar je bila tudi zahteva predstavnika malih delničarjev v NS Družbe. Glede na dejstvo, da ni pričakovati, da bo družba v prihodnje zmožna dolgoročno ohranjati kapital ter ustvarjati dobiček, je redna likvidacija družbe z odprodajo vseh sredstev morebiti edina možnost, s katero bi bili mali delničarji vsaj poplačani za svoje delnice.

Na zadnji skupščini družbe, ki je potekala konec decembra 2011, smo potrdili imenovanje komisije, ki bo nadzorovala prodajo prve večje kapitalske naložbe Družbe TNP – 74,80 % poslovnega deleža v Šport hotelu Pokljuka, d.o.o.. V komisijo je bil na predlog Društva MDS za člana, ki bo predstavljal interese malih delničarjev, izvoljen doc. dr. Simon Čadež. Naj spomnimo, da je doc. dr. Simon Čadež preizkušeni računovodja, zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent za področje računovodstva in revizije. Je nosilec več predmetov s področja računovodstva na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva, strategije in managementa. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter član nadzornega sveta družbe Vipa Holding, d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Dnevni red prihajajoče skupščine sicer ni obsežen, vendar se bo na njej odločalo o spremembi imena družbe. Ta naj bi se preimenovala iz Družbe za spodbujanje razvoja TNP, d.d. v POKLJUKA INVEST, družba za spodbujanje razvoja d.d. Predlagana sprememba je posledica morebitnih kazenskih sankcij za družbo s strani države, zaradi domnevno protizakonite uporabe kratice TNP (Triglavski narodni park) v obstoječem nazivu, kljub paradoksu, da je RS večinska lastnica družbe (51,01 %) in do sedaj temu ni nasprotovala! Vsekakor pa jih bo na sami skupščini zanimivo vprašati, zakaj so se ravno sedaj odločili za spremembo, kljub dejstvu, da Družbo v tem času čakajo bolj resne naloge, kot je sprememba naziva.

Družba za spodbujanje Triglavskega narodnega parka na današnji skupščini začela s postopkom prodaje kapitalskih naložb

Današnja skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d., je soglasno sprejela vse predlagane sklepe skupščine in podala soglasje za pričetek postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o., v kateri ima družba 74,8 % lastniški delež in imenovala Komisijo za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o., v katero je kot predstavnik več kot 10.000 malih delničarjev bil izvoljen doc. dr. Simon Čadež - član Izvršnega odbora Društva MDS.
 
Ljubljana, 23. decembra 2011

 
Izredno zaostrene gospodarske razmere in globalne razsežnosti ekonomske krize niso prizanesle niti Družbi za spodbujanje TNP, d.d. Poslovanje TNP in obeh večjih kapitalskih naložb v družbo Pokljuka Turizem, d.o.o. in Šport hotel Pokljuka, d.o.o. je, kljub vsem prizadevanjem negativno in izkazuje nezmožnost dolgoročnega ohranjanja kapitala družbe. Nadalje životarjenje družbe bi prej ko slej pripeljalo do prisilne poravnave oziroma njenega stečaja, kar je za male delničarje najslabša možna varianta.
 
Kaj obsega premoženje Družbe TNP, d.d.?
 
Premoženje družbe TNP po knjigovodski vrednosti na dan 31. 12. 2010 znaša 4.527.892 EUR in predstavlja zemljišča in naložbene nepremičnine v višini 854.606 EUR. Neopredmetena osnovna sredstva in oprema znaša 110.494 EUR. Glavnino in preostanek premoženja predstavljajo dolgoročne finančne naložbe v 74,7995% poslovni delež v Šport hotel Pokljuka, d.o.o., v 51% delež v družbo Pokljuka Turizem, d. o. o. ter v druge finančne naložbe.
 
Med številnimi razpravami o trenutnih razmerah in pogojih nadaljnjega delovanja in iskanja možnih rešitev za družbo, se je tako izoblikovala zamisel o pričetku postopkov odprodaje kapitalskih naložb v zgoraj omenjenih družbah. S prodajo le-teh bi družba pridobila sredstva za plačilo lastniških deležev – delnic vsem njenim delničarjem, vsaj po njihovi knjigovodski vrednosti. Glede na dejstvo, da ni pričakovati, da bo družba v prihodnje zmožna dolgoročno ohranjati kapital ter ustvarjati dobiček, je redna likvidacija družbe z odprodajo vseh sredstev morebiti edina možnost, s katero bi bili mali delničarji vsaj poplačani za svoje delnice.
 
Izvolitev Komisije za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe v družbi Šport hotel Pokljuka d.o.o.
 
Ravno zato je današnja skupščina odločala o ustanovitvi in izvolitvi članov Komisije, ki bo nadzorovala prodajo prve večje kapitalske naložbe Družbe TNP, in sicer 74,7995 % poslovnega deleža v Šport hotelu Pokljuka, d.o.o. v katero so bili imenovani 3 predstavniki Republike Slovenije (predlagatelj AUKN), 1 predstavnik občin (predlagatelj Občina Bohinj) in 1 predstavnik malih delničarjev (predlagatelj Društvo MDS).
 
Doc.dr. Simon Čadež je bil izvoljen v 5 člansko komisijo za vodenje postopka prodaje kapitalske naložbe kot predstavnik 10.000 malih delničarjev
 
Na predlog Društva MDS je bil za člana komisije, ki bo predstavljal interese več kot 10.000 malih delničarjev, izvoljen doc. dr. Simona Čadeža.
 
Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, je zaposlen na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot docent za področje računovodstva in revizije. Je nosilec več predmetov s področja računovodstva na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva, strategije in managementa. Je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij. Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb ter član nadzornega sveta družbe Vipa Holding d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.
 

 

Delničarji Družbe za spodbujanje razvoja TNP podprli spremembo statuta ter začasno zadržanje plačil članom NS

Skupščina delničarjev je potrdila in odobrila delo uprave in nadzornega sveta v letu 2010, jima podelila razrešnico ter sprejela spremembe statuta, s katero se odpravlja dosedanja vinkulacija. Skupščina družbe je prav tako prednostno glasovala o nasprotnem predlogu, podanem s strani 51 malih delničarjev družbe, o določitvi sejnin in plačil članom NS za opravljanje funkcije, ter ga s 100% glasov pristonih delničarjev tudi potrdila.

 

Pokljuka, 29. avgusta 2011


 

Današnje, 6. skupščine Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka (TNP), d.d., ki je potekala v prostorih Šport hotela na Pokljuki, se je udeležilo 51,45 % vseh delničarjev družbe (oz. 581.786 delnic). Pooblaščenca Društva MDS Gordan Šibić in Ljubiša Stanojević sta skupaj zastopala 71 delničark in delničarjev – lastnikov 4.901 delnice oz. 0,439 % celotnega kapitala.

Prisotni delničarji so se na skupščini seznanili s poročilom o delu uprave in NS v letu 2010 ter jima podelila zaupnico. Prisotni delničarji so s kar 100 % glasov podprli predlagane spremembe statuta, s katerimi se dokočno odpravlja vinkulacija delnic. Naj spomnimo, da je predstavnik malih delničarjev v Družbi za spodbujanje razvoja TNP Ljubiša Stanojević, ki je na današnji skupščini zastopal 51 delničarjev in delničark, na sejah NS večkrat izpostavil problem vinkulacije, saj je po nekdaj veljavnem statutu družbe bilo osnovno razmerje med posameznimi delničarji – RS, občinami in fizičnimi osebami – nespremenjeno, prav tako pa tudi delež morebitnega povečanja lastniškega deleža znotraj posamičnih kategorij delničarjev.

Skupščina Družbe za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka

Društvo MDS se je maja 2010 prvič organizirano, z omejenim zbiranjem pooblastil, udeležilo 5. redne skupščine Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. (oznaka delnice STNG). Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS, Stojan AUER, podpredsednik  Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor in Franc KRAMAR, župan Občine Bohinj, so na skupščini javno pozvali predsednika Državnega zbora RS in poslance v Državnem zboru RS, da pravočasno podprejo spremembe Zakona o TNP, ki je v Državnem zboru RS, ter spremembe in čistopis Statuta Sklada za spodbujanje razvoj TNP (najkasneje do 31. avgusta 2010), saj je to zahteva novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).

Že pred prvo sejo nadzornega sveta družbe je Državni zbor RS izglasoval novi Zakon o Triglavskem narodnem parku, prav tako pa so bile potrjene spremembe ter izdan čistopis Statuta družbe, ki je na skupščini spremenila naziv iz Sklada za spodbujanje razvoja TNP, d.d. v Družbo za spodbujanje razvoja, d.d. V praksi se je torej pokazalo, da so bili omenjeni pozivi malih delničarjev le uresničeni. Na lanskoletni skupščini je bil za novega člana nadzornega sveta družbe, ob 100 % podpori bil izvoljen in potrjen Ljubiša STANOJEVIĆ, izvršni direktor Društva MDS. Ljubiša Stanojević v nadzornem svetu predstavlja male delničarje, ki so lastniki 24 % družbe. 51 % družbe je v lasti Republike Slovenije, 25 % pa v lasti občin na območju Triglavskega narodnega parka.

Ljubiša Stanojević - vodja OMD Sklada za spodbujanje razvoja TNP pri Društvu MDS in član nadzornega sveta

Ljubiša Stanojević, rojen 1969 je leta 1995 diplomiral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani in si pridobil naziv univ. dipl. inž. arhitekture.  

Od leta 1996 do 2003 je samostojno delal v arhitekturi, gradbeništvu, prostorskem načrtovanju, oblikovanju, tehničnem in poslovnem svetovanju, trgovini ter marketingu.

V tem času je ustanovil in vodil mikro družinsko podjetje za arhitekturo, poslovno in tehnično svetovanje, ter pričel spoznavati pomen podjetništva in delničarstva. Od 2003 do 2006 je bil zaposlen v javnem sektorju (Upravna enota Ljubljana, Agencija za radioaktivne odpadke) na različnih nalogah.  Med leti 2007 in 2008 se je vrnil v projektivo, kratek čas delal na Mestni občini Ljubljana, kasneje pa odločil za nadaljevanje samostojne strokovne poti.

Danes dela kot samostojni strokovnjak in predavatelj na področju arhitekture, prostorskega načrtovanja, investicijskega inženiringa, tehničnega in poslovnega svetovanja, ter trajnostnega razvoja. Sodeluje z vodilnim slovenskim podjetjem za poslovno svetovanje (SIGEM Business Consulting d.o.o.) in ni član nobene politične stranke.

Ljubiša Stanojević izvoljen kot predstavnik malih delničarjev v novem Nadzornem svetu Sklada za spodbujanje razvoja TNP

Pooblaščenca malih delničarjev - Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši in Stojan AUER - podpredsednik  Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor, ter Franc KRAMAR, župan Občine Bohinj so uspeli z nasprotnim predlogom na skupščini Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka, d.d. Za nove nadzornike ob 100 % podpori so potrdili in izvolili Ljubišo STANOJEVIĆA, izvršnega direktorja Društva MDS, ki bo predstavljal 24 % malih delničarjev, ter Franca KRAMARJA, župana Občine Bohinj, ki bo predstavljal 24,9 % udeležbe občin v delniški sestavi družbe.

Ljubiša Stanojević (levo), izvršni direktor Društva MDS, Franc Kramar (v sredini), župan Občine Bohinj  in Stojan Auer (desno), podpredsednik Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor.

Večinskega delničarja Republiko Slovenijo (51%) bodo v NS predstavljali: mag. Tatjana Brinc, mag. Romana Ilc Lavrič in Bojan Dejak.


JAVNI POZIV DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

Rajko STANKOVIĆ, predsednik Društva MDS, Stojan AUER, podpredsednik  Zavoda za zastopanje in izobraževanje malih delničarjev Maribor in Franc KRAMAR, župan Občine Bohinj, javno pozivajo predsednika Državnega zbora RS in poslance v Državnem zboru RS, da pravočasno podprejo spremembe Zakona o TNP, ki je v Državnem zboru RS, ter spremembe in čistopis Statuta Sklada za spodbujanje razvoj TNP (najkasneje do 31. avgusta 2010), saj je to zahteva novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C).


O POTEKU SKUPŠČINE SKLADA ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TNP

Na skupščini družbe sta pooblaščenca malih delničarjev, ki sta zastopala 2,07 % prisotnega kapitala zastavila kar nekaj vprašanj Upravi družbe, ki bo nanje odgovorila v pisni obliki do konca maja 2010. 

Delničarji Sklada so med drugim v konstruktivni debati razpravljali in sklepali o delu v preteklem letu in podelili razrešnico Upravi in NS družbe, bodočem razvoju Sklada za spodbujanje razvoja TNP, večji obveščenosti delničarjev in javnosti dela le-tega (prenova spletne strani), spremembah statuta družbe ter izvolili nov nadzorni svet in imenovali revizorja za leto 2010.

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.