Unior

Unior, d.d. - Kontaktni podatki

UNIOR Kovaška industrija, d.d. (oznaka delnice: UKIG)
Kovaška cesta 10
3214 Zreče
Telefon: +386 (3) 757 81 00
Faks: +386 (3) 576 21 03
Spletna stran: www.unior.si
 

Finančni podatki o družbi

 

 

Družba:

Unior

Oznaka delnice:

UKIG

Borza:

Vstopna kotacija Ljubljanske borze

ISIN koda:

SI0031108994

     
 

   Znesek/število

Datum

Osnovni kapital družbe:

   23.688.983,48€

31.12.2019

Število vseh delnic:

   2.838.414

31.12.2019

Lastne delnice:

   73.114

31.12.2019

Število delničarjev:

   873

31.12.2019

Knjigovodska vrednost delnice zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   35,20€

31.12.2019

Bilančni dobiček zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   13.474.578,00€

31.12.2019

Borzna cena zadnji dan preteklega poslovnega leta:

   13,50€

31.12.2019

Tržna kapitalizacija

   38.318.589,00€

31.12.2019

     

Kontakt za vlagatelje:

Bogdan Polanec

Telefon:

03 75 78 360

Email:

bogdan.polanec@unior.si

 

 

Opozorilo:

Predstavljeni podatki so informativne narave. Društvo MDS ne odgovarja za točnost podatkov. Za pridobitev uradnih podatkov se obrnite neposredno na družbo.

UNIOR

Datum skupščine: 
09.06.2021 - 12:00
Naslov: 
v Večnamenski dvorani Term Zreče v Zrečah, Cesta na Roglo 15, 3214 Zreče.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2020 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2020 ter informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2020 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Volitve članov nadzornega sveta. Dopolnitve Statuta družbe UNIOR d.d.

UNIOR Kovaška industrija

Datum skupščine: 
10.06.2020 - 12:00
Naslov: 
v večnamenski dvorani Term Zreče v Zrečah.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Skupščina se seznani s predstavitvijo letnega poročila za leto 2019 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2019, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter članov organov vodenja odvisnih družb, s politiko prejemkov članov organov vodenja ter politiko prejemkov članov organov vodenja odvisnih družb. Poročilo o sodnih postopkih med družbama Unior d.d. in Rhydcon d.o.o. Šmarje pri Jelšah. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.

Unior ob poletju okrepil prihodke

Medij: Finance  Avtorji: Blaž Abe, Nicolas Vanek  Teme:  mali delničarji Datum: Ponedeljek, 12. september 2019 Stran: 7

V skupini Unior so v prvi polovici leta ustvarili 132,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,9 odstotka več kot leto prej, so sporočili iz družbe. Čisti poslovni izid v prvem polletju znaša 9,4 milijona evrov, kar je 4,1 odstotka oziroma 399 tisoč evrov manj kot v istem obdobju lani.

Manjši čisti dobiček kot v lanskem prvem polletju je po pojasnilih Uniorja predvsem posledica nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je bil na ravni skupine v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani višji 2,2 odstotka in je dosegel nekaj več kot 19 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil medtem z 11,2 milijona evrov za 1,2 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani.

Matična družba z rastjo prihodkov; dobiček manjši kot lani

Družba Unior je dosegla 91,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,9 milijona evrov več kot v istem lanskem obdobju in pomeni 5,7-odstotno rast.

Čisti poslovni izid ob polletju znaša 5, 3 milijona evrov, kar je za 3,8 odstotka več od pričakovanj. To je sicer 1,2 milijona evrov manj kot lani, saj so se takrat poznali pozitivni učinki prodaje družbe RTC Krvavec.

Izid iz poslovanja (EBIT) je v šestih mesecih za 6,9 odstotka višji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 5,6 milijona evrov, kar je 117 tisoč evrov več kot v istem obdobju lani.

To je bilo 3,6 odstotka pod načrtom zaradi višje amortizacije, kije za 213 tisoč evrov presegla načrtovano za prvo polletje. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v prvem polletju višji kot v primerljivem obdobju lani za 370 tisoč evrov oziroma za 3,9 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 9,8 milijona evrov. Zapisali so še, da so se razmere pri zaposlovanju novih delavcev glede na prejšnje leto nekoliko umirile, še vedno pa na trgu dela za nekatere poklice primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.

 

Unior ob polletju okrepil prihodke

Medij: Finance  Avtorji: Blaž Abe, Nicolas Vanek  Teme:  mali delničarji Datum: Ponedeljek, 12. september 2019 Stran: 7

V skupini Unior so v prvi polovici leta ustvarili 132,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 4,9 odstotka več kot leto prej, so sporočili iz družbe. Čisti poslovni izid v prvem polletju znaša 9,4 milijona evrov, kar je 4,1 odstotka oziroma 399 tisoč evrov manj kot v istem obdobju lani.

Manjši čisti dobiček kot v lanskem prvem polletju je po pojasnilih Uniorja predvsem posledica nekoliko nižjih rezultatov poslovanja pridruženih družb. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) je bil na ravni skupine v prvih šestih mesecih glede na enako obdobje lani višji 2,2 odstotka in je dosegel nekaj več kot 19 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je bil medtem z 11,2 milijona evrov za 1,2 odstotka nižji kot v enakem obdobju lani.

 

 

 

 

Matična družba z rastjo prihodkov; dobiček manjši kot lani

Družba Unior je dosegla 91,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 4,9 milijona evrov več kot v istem lanskem obdobju in pomeni 5,7-odstotno rast.

Čisti poslovni izid ob polletju znaša 5, 3 milijona evrov, kar je za 3,8 odstotka več od pričakovanj. To je sicer 1,2 milijona evrov manj kot lani, saj so se takrat poznali pozitivni učinki prodaje družbe RTC Krvavec.

Izid iz poslovanja (EBIT) je v šestih mesecih za 6,9 odstotka višji od lanskega v primerljivem obdobju. Doseženih je bilo 5,6 milijona evrov, kar je 117 tisoč evrov več kot v istem obdobju lani. To je bilo 3,6 odstotka pod načrtom zaradi višje amortizacije, kije za 213 tisoč evrov presegla načrtovano za prvo polletje. Izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) je v prvem polletju višji kot v primerljivem obdobju lani za 370 tisoč evrov oziroma za 3,9 odstotka, pri čemer je bilo doseženih 9,8 milijona evrov. Zapisali so še, da so se razmere pri zaposlovanju novih delavcev glede na prejšnje leto nekoliko umirile, še vedno pa na trgu dela za nekatere poklice primanjkuje ustrezno usposobljenih kadrov.

Skupščina Uniorja – družba še vedno ne bo delila dividend

Danes so se na 23. skupščini sestali delničarji družbe Unior, na kateri so se seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina je odločala o uporabi bilančnega dobička, razrešnici Upravi in Nadzornemu svetu (NS) in imenovanju revizorja za naslednja tri leta. Družba leto ne bo delila bilančnega dobička, so pa prisotni delničarji izrazili pričakovanja, da bodo v prihodnjem letu deležni dividend, glede na pozitivno poslovanje družbe. Pooblaščenca Društva MDS sta na skupščini zastopala preko 240.000 glasov delničarjev, kar je predstavljalo več kot 11 % glasovalnih pravic.

 

Zreče in Ljubljana, 05. junij 2019


 

Rast poslovanja Skupine Unior ob 100 letnem jubileju

Skupina UNIOR je v letu 2018 dosegla 246,5 milijonov evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 3,1 odstotka več kot v letu 2017 in ustvarila 12,2 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je 6,5 milijonov evrov več od doseženega v letu 2017 in predstavlja 113,4 odstotno povečanje. EBITDA je znašal 30,2 milijona evrov, kar je 7,5 odstotka manj kot v letu 2017.

Družba UNIOR d.d. je v letu 2018 povečala prihodke od prodaje za 4,3 odstotke na 172,4 milijonov evrov, kar je 7,1 milijonov evrov več kot v tem obdobju lani.

V letu 2018 je družba UNIOR d.d. ustvarila 6,8 milijona evrov čistega poslovnega izida, kar je za 952 tisoč evrov manj kot v preteklem letu, ko je družba zabeležila 7,7 milijonov evrov čistega poslovnega izida. Poslovni izid pred izračunanimi odloženimi davki je na enakem nivoju kot leta 2017, prav tako je dosežen EBITDA v poslovnem letu 2018, ki znaša 16,3 milijona evrov, skoraj enak, kot je bil dosežen v poslovnem letu 2017.

 

Dolg do bank znaša 80,3 milijonov EUR

V Sindicirani kreditni pogodbi št. 06/16-SIN za kovinsko predelovalno dejavnost, ki jo je UNIOR d.d. z bankami (Abanka d.d., Banka IntesaSanpaolo d.d., Nova KBM d.d., Sberbank banka d.d., Gorenjska banka d.d. in NLB d.d.) sklenil 7. 12. 2016, je v točki 14.2 te kreditne pogodbe določilo, da se družba v primeru izplačila dividend oziroma razpolaganje z dobičkom na kakršenkoli drug način v obdobju, v katerem kot kreditojemalec ne izpolnjuje Finančnih zavez, zavezuje kredit v celoti predčasno odplačati v roku 30 dni po pozivu Agenta. Ker UNIOR d.d. finančne zaveze, ki dovoljuje izplačilo dividend, ne izpolnjuje, družba ne sme predlagati izplačila dividend, kajti v nasprotnem primeru banke lahko zahtevajo takojšnje predčasno odplačilo celotnega kredita, ki po stanju 31. 12. 2018 znaša 80,3 milijonov evrov.

Za solastnico družbe Štore Steel prevzemna ponudba

Medij: Dnevnik (posel)  Avtorji: STA Teme:  mali delničarji Datum: Sreda, 19. marec 2019 Spletna objava: 09.53

Družba Storkom ter Marjan Mačkošek in Tomaž Subotič so objavili prevzemno ponudbo za družbo pooblaščenko Železar Štore, ki je ena od večjih lastnic železarne Štore Steel. V njej imajo skupaj 59,8-odstotni delež, za preostale pa ponujajo 4,82 evra na delnico. Veljavnost ponudbe je od 20. marca do 13. maja.

Ponudniki delujejo usklajeno na podlagi sporazuma o skupnem nastopu pri prevzemu. Družba Storkom Štole v ciljni družbi sedaj obvladuje 28,5 odstotka, Mačkošek 11,2 odstotka in Subotič 20,1 odstotka. Po koncu prevzemne ponudbe bo prvi prevzel 20 odstotkov pridobljenih delnic, drugi 15 odstotkov in tretji 65 odstotkov pridobljenih delnic, izhaja iz današnje javne objave v Financah.

V njej prevzemniki ne določajo praga uspešnosti, tako da se bo ta štela za uspešno ne glede na odstotek pridobljenih delnic.

Subotič in Mačkošek sta v petčlanskem nadzornem svetu družbe pooblaščenke, njen direktor pa je Anton Franulič, ki je tudi eden večjih lastnikov družbe Storkom.

Družba pooblaščenka Železar Štore krepi lastništvo v železarni Štore Steel od sredine lanskega leta. Ta je sedaj njena približno 20-odstotna lastnica. Največja lastnica je s skoraj 30 odstotki družba Unior, med večjimi sta še Dinos in Kovintrade, sledijo manjši lastniki, med njimi Mačkošek, ki je to družbo vodil 18 let, nato pa v začetku leta 2017 odstopil na lastno željo.

Prvi mož Uniorja Darko Hrastnik za STA: Unior bo rasel tudi v naslednjih letih

Medij: STA Avtorji: STA Teme:  Unior, mali delničarji Datum: Torek, 12. februar 2019 Ura: 09.45

Zreški Unior, ki letos obeležuje stoletnico obstoja, je v preteklem letu beležil rekordno prodajo, rast in nadaljnjo razdolžitev pa načrtujejo tudi v naslednjih letih. Kot je za STA povedal predsednik uprave Darko Hrastnik, se nameravajo še bolj širiti na trge obeh Amerik, za letos pa je napovedal verjetni začetek prodajnega postopka Uniturja.

O lanskih poslovnih rezultatih za zdaj natančno še ni mogel govoriti, je pa bilo z vidika prodaje leto 2018 za njih znova rekordno in je preseglo predlanski dotlej najvišji dosežek, ki je na ravni družbe znašal nekaj več kot 165 milijonov evrov prihodkov. V prvih enajstih mesecih lani so sicer ustvarili nekaj manj kot 160 milijona evrov prodaje, kar je bilo dobre tri odstotke nad načrti in nad rezultatom leta prej. "Glede na rast prodaje bi lahko pričakovali, da bomo izboljšali poslovne rezultate, ki so bili že v letu 2017 rekordni, vendar je lani prišlo do negativnih vplivov zaradi rastočih cen jekla na vhodu, ki so rasle hitreje kot na prodajnem delu.

Ob tem so, podobno kot v drugih podjetjih, nekoliko hitreje rasli stroški dela, na končni izkupiček pa bosta imela vpliv tudi prodaja Krvavca, ki je bil leta 2017 še del skupine, lani pa ne, pa tudi nekaj manj naročil v našem sicer najmanjšem programu strojne opreme," je dejal Hrastnik. Sicer pa nameravajo v zreški družbi rasti tudi v naslednjih letih, saj načrtujejo rast med tremi in petimi odstotki letno, kar je po Hrastnikovih besedah nekakšen zmerni optimizem, saj ne pričakujejo takšne splošne gospodarske rasti, kot so ji bili priča lani, prav tako pa ne neke velike recesije. Kot druga slovenska podjetja se tudi Unior zadnje leto srečuje z izzivom, kako pridobiti primerno delovno silo. Prizadevajo si sicer predvsem za zaposlovanje ljudi iz lokalnega okolja in slovenskih iskalcev zaposlitve, a za določene profile so potrebe lahko zadostili samo z uvozom kadrov z območja nekdanje države, večinoma iz Bosne in Hercegovine, od koder imajo trenutno že več kot 30 sodelavcev. V zadnjih nekaj mesecih je pretok delovne sile manj opazen, pri tem pa Hrastnik verjame, da so njihovi zaposleni zadovoljni, saj se v podjetju ves čas trudijo za izboljšanje pogojev za delo. Ob tem se zaveda, da delajo v precej težki proizvodnji, a so pogoji dela po njegovem danes v primerjavi z dvema desetletjema nazaj precej boljši, postopoma pa se je v primerjavi s povprečjem panoge izboljšala tudi raven povprečnih plač. V Uniorju je trenutno nekaj več kot 1800 ljudi, v celotni skupini pa 3700.

Znotraj skupine so tudi lani izpeljali nekaj pomembnih investicij, med katerimi je izpostavil obnovo hotela na Rogli, vredno nekaj več kot tri milijone evrov. V proizvodnji zadnja tri leta, ko niso več omejeni zaradi zavez do bank, predvsem nadomeščajo stare stroje in hkrati širijo zmogljivosti za proizvodnjo v skupni višini približno 12 milijonov evrov letno.

Srednjeročni načrt podjetja predvideva povečanje prodaje do leta 2022 za skoraj petino, kar Hrastnik utemeljuje tudi s tem , da so danes s svojim največjim programom odkovkov za dele, ki jih proizvajajo številka ena v Evropi. To še posebej velja za dele krmilnih mehanizmov, na področju ojnic pa sodijo med tri največje v Evropi. Po zaslugi zaupanja kupcev prejemajo nova naročila in podpisujejo pogodbe za pet do sedem let naprej.

Dobiček za zmanjševanje zadolženosti - Unior Zreče

Medij: Novi tednik Celje Tema: ZGD-1, mali delničarji Doseg: 146.000 Datum: sobota 29. december 2018 Stran : 5

V Uniorju za prihodnje leto načrtujejo 8,1 milijona evrov dobička

Zreški Unior je do konca novembra ustvaril malo manj kot 160 milijonov evrov istih prihodkov od prodaje, kar je 3,7 odstotka ve od nartov in tri odstotke več kot v lanskih prvih enajstih mesecih. Z rezultati poslovanja se je te dni seznanil nadzorni svet družbe, ki je na seji potrdil poslovni nart za naslednje leto. V Uniorju so tudi že sprejeli srednjeročni poslovni nart do leta 2022.

Skupina Unior, ki jo poleg matične družbe v Zrečah sestavlja 16 odvisnih podjetij doma in v tujini, za leto 2019 glede na prve ocene letošnje prodaje načrtuje 7-odstotno povečanje istih prihodkov od prodaje. To pomeni, da za prihodnje leto pričakuje malo manj kot 260 milijonov evrov prihodkov. Dobiček iz poslovanja naj bi se glede na ocene poslovanja za leto 2018 prihodnje leto povečal za 13 odstotkov, na 18 milijonov evrov. Isti dobiček skupine naj bi na koncu leta 2019 znašal 14,6 milijona evrov. To jim bo omogočilo nadaljnje zniževanje zadolženosti skupine, so sporočili iz Zreč. Samo letos v prvih devetih mesecih je po zadnjih javno objavljenih podatkih Unior zadolženost pri bankah znižal za 8,2 milijona evrov.

V matični družbi za prihodnje leto Načrtujejo 6,5-odstotno rast istih prihodkov od prodaje, ki naj bi tako znašali 184,3 milijona evrov. isti dobiček naj bi ob koncu leta 2019 znašal 8,1 milijona evrov. V Uniorju torej tudi za prihodnje leto načrtujejo, da bodo približno dve tretjini prihodkov skupine in malo manj kot dve tretjini istega dobička ustvarili v Zrečah, kjer je trenutno zaposlenih malo ve kot 1.800 ljudi. Lahko bi jih bilo še ve, pravijo v podjetju, vendar imajo na trgu težave pri iskanju usposobljenih kadrov.

Do leta 2020 za petino več

Delničarji Uniorja sprejeli vse predlagane sklepe

Delničarji družbe Unior, d.d. so se na redni letni skupščini seznanili s poslovanjem družbe Unior in njenih odvisnih družb v preteklem letu. Skupščina je podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu (NS) ter imenovala revizorja za leto 2018. Družba nadaljuje pozitiven trend poslovanja, še vedno pa mora poplačati za slabih 100 milijonov obveznosti do bank. Pooblaščenec Društva MDS je na skupščini zastopal kar 5 % glasovalnih pravic. 

 

Ljubljana in Zreče, 06. junij 2018


 

Družba zabeležila bilančni dobiček - delitve dividend zaenkrat še ne bo 

Ugotovljen bilančni dobiček poslovnega leta 2017 znaša 436.721,34 EUR in je sestavljen iz čistega poslovnega izida v višini 4.053.960,41 EUR in zmanjšan za dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 3.617.239,07 EUR. Izkazan bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Družba je sicer po nekaj letih leta 2017 prvič izkazala bilančni dobiček v višini 436 tisoč evrov, na kar je imela velik vpliv izčlenitev dejavnosti programa Turizem v samostojno družbo UNITUR d.o.o., in sicer se je na izčlenjeno družbo preneslo 8,9 milijonov nerazporejene izgube iz preteklih let.

 

Razrešnica, revizor in uskladitev plačil članom NS

Delničarji so Upravi in NS podelili razrešnico za opravljeno delo v letu 2017, za revizorja v letu 2018 pa je bila potrjena družba Deloitte revizija, d.o.o. Delničarji so sprejeli tudi sklep o plačilih članom NS, katerega namen je uskladitev s Kodeksom korporativnega upravljanja.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.