Vipa Holding

Delež Vipe holding, d.d. - v likvidaciji kupila družba Mlino, d.o.o.

Preko Seo-neta je družba Vipa holding, d.d. - v likvidaciji, javnost obvestila, da je družba Mlino, d.o.o., na javni dražbi kupila 79,64 % delež družbe. Glede na navedeno bo morala družba Mlino objaviti prevzemno ponudbo. Spodaj objavljamo objavo iz Seo-neta.

 

Ljubljana, 24. junij 2016


NIH-41/16

VIPA HOLDING, d.d. - v likvidaciji

Objava informacije o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 124. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 18. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih ter določil Pravil Ljubljanske borze, družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji, Lokarjev drevored 1, Ajdovščina objavlja

 

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNEGA DELEŽA

 

Družba VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji je dne 22.06.2016 prejela obvestilo družbe MLINO družba za upravljanje z naložbami d.o.o., Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, s katerim jo ta obvešča, da je dne 20.06.2016 kupila 5.834.193 delnic z oznako VHDR, izdajatelja VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji.

Pred nakupom družba MLINO d.o.o. ni bila imetnik delnic z oznako VHDR, tako da je sedaj imetnik 5.834.193 delnic z oznako VHDR. Skupni delež glasovalnih pravic družbe MLINO d.o.o. v družbi VIPA HOLDING d.d. - v likvidaciji se je z nakupom navedenih delnic povečal iz 0,00 % na 79,64 %. 

Obvestilo bo od dne 24.06.2016 dalje za obdobje najmanj petih let objavljeno na spletnih straneh družbe www.vipa-holding.si.

Pravne naslednice PIDov in njihovih naslednic finančni holdingi so imele na dan 18.03.2009 kar 485.278 delničarjev

Društvo MDS je po razglastivi najbolj množičnega stečaja (po številu delničarjev), NFD Holdinga, d.d., preverilo, kakšno je stanje nekdanjih pooblaščenih investicijskih družb (PID-ov) in njenih naslednic. Pri tem smo ugotovili, da je bilo na dan 18.03.2009, delujočih 21 finančnih holdingov z 485.278 delničarji. Od tega je v stečaju pristalo 10 finančnih holdingov, ki so imeli 270.137 delničarjev, ki so ostali brez svojega vloženega premoženja v celoti, kar predstavlja 55,67 % vseh delničarjev z dne 18.03.2009. V analiziranem obdobju so le 4 finančni holdingi, ki so imeli skupaj 104.544 delničarjev, le te izplačali, kar predstavlja 21,54 %. Na dan 19.01.2015, pa je delujočih le še 7 finančnih holdingov, ki imajo skupaj 110.597 delničarjev, kar predstavlja 22,79 % delničarjev analiziranega obdobja od 18.03.2009 dalje.

 

Ljubljana, 19. januar 2015

Vipa Holding, d.d. - Kontaktni podatki

Vipa Holding, d.d. (oznaka delnice: VHDR) - je pravna naslednica PID-a
Kidričeva ulica 19
5000 Nova Gorica
Telefon: +386 (5) 331 15 70
Faks: +386 (5) 331 15 80
Spletna stran: www.vipa-holding.si

Delničarji potrdili redno likvidacijo družbe Vipe Holding, d.d.

Danes je v Ajdovščini potekala 12. skupščina družbe Vipa Holding, d.d., ki je obravnavala zgolj eno točko dnevnega reda in sicer začetek postopka redne likvidacije družbe. Primarni razlog za to je enormen padec vrednosti delnice družbe Abanke Vipa, d.d., v kateri ima Vipa Holding tako rekoč svojo največjo naložbo, poleg naložbe v družbi Mlinotest, d.d. Pooblaščenca Društva MDS, Rajko Stanković in Grega Tekavec, ki sta zastopala preko 40.000 glasov, sta s strani delničarjev prejela skoraj soglasno navodilo, da se likvidacijo družbe podpre.

 

Ajdovščina, 6. november 2012

Likvidacija z namenom zniževanja stroškov

Direktor družbe Vipa Holding, Miran Gombač je pred glasovanjem pojasnil, da se je družba znašala v izredno zaostreni situaciji, v katero jo je dokončno potisnil katastrofalen padec vrednosti delnice Abanke. Miran Gombač, ki je bil danes s sklepom o pričetku likvidacije imenovan tudi za likvidacijskega upravitelja je tudi dodal, da je namen postopka likvidacije izključna minimizacija stroškov poslovanje ter poplačilo obveznosti do bank.

Ob uspešnem poplačilu dolgov lahko delničarji namreč sprejmejo, da se bodisi odproda ostalo premoženje družbe bodisi da družba preide nazaj v normalno poslovanje. Skupščina družbe je sklep sprejela z več kot 99 % večino oddanih glasov oziroma z 80,23 % večino glede na celotni kapital družbe.

Skupščina Vipe Holding izvolila Gorana Gojkovića za novega člana NS

V Ajdovščini je potekala 11. Redna skupščina družbe Vipa Holding, d.d., na kateri sta pooblaščenca Društva MDS zastopala preko 40.000 glasov malih delničarjev. Skupščina je soglasno za novega člana Nadzornega sveta družbe imenovala Gorana Gojkovića (na sliki), kot predstavnika malih delničarjev in hkrati tudi člana Društva MDS.

 

Ajdovščina, 28. avgust 2012


 

Sprejeto letno poročilo in podeljena razrešnica

Skupščina je z več kot 99 % večino sprejela Letno poročilo za preteklo leto ter hkrati podelila razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu za preteklo leto. Uprava je ob predstavitvi letnega poročila izpostavila zaostrene gospodarske razmere, katerim je delno uspešno kljubovala s prodajo dveh večjih naložb v Savskih elektrarnah in Avrigu transport, kljub vsemu pa družba ni uspela prodati nekaterih drugih naložb, kjer najbolj vidno izstopa delež v Abanki Vipi, katerega slabitve seveda vplivajo na negativen izid poslovnega leta.

 

Revizijo bo opravljala revizijska hiša KPMG, d.o.o.

Poročilo iz 10. redne skupščine družbe Vipa Holding

Pooblaščenca Društva MDS Rajko Stanković in Grega Tekavec sta na skupščini družbe zastopala 27.242 delnic oz. 0,46 % kapitala prisotnega na skupščini. Skupščina je z veliko večino sprejela vse predlagane sklepe.

 

Ajdovščina, 16. junij 2011


Sprva se je skupščina seznanila z Letnim poročilom družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter s Konsolidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2010, skupaj s poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila V okviru te točke sta pooblaščenca Društva MDS zahtevala podrobnejše pojasnila določenih razkritij v letnem poročilu in dobila ustrezne odgovore.
 
V nadaljevanju sta skladno z navodili pooblastiteljev podprla podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, s katero se je potrdilo in odobrilo njuno delo v poslovnem letu 2010.

doc. dr. Simon Čadež novi član nadzornega sveta družbe Vipa Holding

Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši (Društvo MDS) je na včerajšnji 9. skupščini družbe Vipa Holding, d.d. zastopalo 16.840 glasov malih delničarjev. Skupščina družbe je bila namenjena spremembam statuta, ki so opredelile selitev sedeža družbe iz Nove Gorice v Ajdovščino, ter prilagoditvam z novimi določili z ZGD-1C zaradi propadlega združevanja z družbo Vipa, d.d. Namesto pokojnega člana nadzornega sveta Aleša Žajdele, so delničarji izvolili Boruta Kuhariča, hkrati pa so gospodu Silvanu Peršolji potrdili nov štiriletni mandat, ki prične teči 29. marca 2011. Na predlog Društvo MDS pa je bil izvoljen doc. dr. Simon Čadež, katerem mandat prične teči tudi z 29. marcem 2011. Da je bili doc. dr. Simon Čadež izvoljen, se gre zahvaliti Niku Troštu, ki je od svoje kandidature odstopil, v interesu boljšega sodelovanja z 11.600 malimi delničarji, ki v družbi predstavljajo nekaj več kot 20 % celotnega lastništva.
 
Ljubljana, 17. december 2010

 
Doc. dr. Simon Čadež, preizkušeni računovodja, doktor znanosti s področja poslovodenja in organizacije, se je leta 1998 zaposlil na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani kot asistent. Trenutno je na Univerzi v Ljubljani zaposlen kot docent za področje računovodstva in revizije , kjer je nosilec več predmetov na Ekonomski fakulteti in Fakulteti za matematiko in fiziko. Napisal je vrsto znanstvenih in strokovnih del s področij računovodstva in managementa in je član Evropskega (EAA) in Avstralskega (AFAANZ) združenja računovodij.
 

Poleg akademskega dela aktivno sodeluje tudi v širšem družbenem okolju. Je predsednik državne predmetne komisije za splošno maturo za ekonomijo, član poravnalnega odbora po 609. členu ZGD-1 za preizkuse menjalnih razmerij pri lastniškem preoblikovanju družb. 29. marca 2011 pa bo pričel mandat kot član nadzornega sveta družbe Vipa Holding, d.d. Je tudi aktiven vlagatelj v vrednostne papirje domačih in tujih izdajateljev.

Delničarji VIPE HOLDING - možnost izstopa po pošteni ceni !

Na današnji skupščini Vipe Holding, d.d. je skupščina sprejela odločitev o pripojitvi družbe Vipe Holding, d.d. k Vipi, d.d.. Skupščine sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - predsednik Rajko Stanković in član Izvršnega odbora Društva MDS Gordan Šibić, ki sta skupaj zastopala 27.603 delnic oziroma 33 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 0,47 % glasovalnih pravic.
                           Nova Gorica, 24. avgust 2010, ob 11.00 uri

BREZ DIVIDEND IN Z ODOBRITVIJO DELA UPRAVE IN NS
 
Društvo MDS je v imenu pooblastiteljev predlagalo, da se delijo dividende v višini 0,30 EUR na delnico. Do glasovanja vendar ni prišlo, saj se s predlogom ni strinjala Vipa, d.d., kot večinski delničar. Skupščina je tudi podelila razrešnico Upravi in NS ter imenovala revizorja.
 
ODOBRENO PRIPAJANJE VIPE HOLDING K VIPI
 
Po obširni razpravi, v povezavi z vrednotenjem VIPE in VIPE HOLDING, v Društvu MDS menimo, da je cenitev izvedena korektno. Predlaganega združevanja Vipe Holding z Vipo mali delničarji ne bi mogli preprečiti, četudi bi se vsi udeležili skupščine. (na sliki: Borut Kuharič - predsednik Uprave Vipe Holding in Vipe - vir: Dnevnik, Foto: Velikonja Bojan)
Na drugi strani smo v Društvu MDS ocenili, da je to ena redkih priložnosti, da s svojim nasprotovanjem ali neudeležbo uresničimo pravico, ki izhaja iz šestega odstavka 5. člena Zakona o pravnih naslednicah PID-ov (v nadaljevanju ZPNPID), da mora prevzemnik v roku 3 mesecev po skupščini vsem, ki ne glasujejo za predlagani sklep, izplačati primerno denarno odpravnino.
 
MALI DELNIČARJI IMAJO MOŽNOST IZSTOPA PO POŠTENI CENI, KI JE 11,2 X VEČJA OD TRENUTNE BORZNE CENE
 
Tako vsi delničarji, ki jih je danes zastopalo Društvo MDS in tisti, ki se današnje skupščine niso udeležili in so bili včeraj vpisani v delniško knjigo, lahko zahtevajo izplačilo po pošteni vrednosti. Tako bodo za eno (1) delnico VHDR dobili 6,96 €, kar je 11,2 x več, kot je znašala vrednost delnice na ljubljanski borzi včeraj (0,70 EUR).
 
DRUŠTVO MDS svetuje vsem delničarjem Vipe Hodling, da SEDAJ NE PRODAJAJO delnic VHDR - Vipe Holding vsaj tri mesece, ko naj bi prejeli PISNO ponudbo za odkup po 6,96 EUR za 1 delnico VHDR. Tako so mali delničarji po prevzemu, ki je potekal pred dobrimi 4 leti za 7,15 EUR ponovno dobili možnost izstopa po pošteni ceni
 
ZDRUŽEVANJE PODPRLA TUDI SKUPŠČINA VIPE, d.d.
 
Pripojitev so podprli tudi delničarji Vipe, d.d. Kdaj pa bo do dejanske pripojitve prišlo, pa je odvisno predvsem od družbe FMR, Salonit Anhovo in STO, ki so lastniki Vipe in so napovedali izpodbojne tožbe, kar utegne zavleči združitev obeh družb.
 
O POSTOPKU IZSTOPA BO PRAVOČASNO OBVEŠČALA DRUŽBA SAMA, VERJETNO TUDI PREKO KDD
 
Borut Kuharič, predsednik Uprav obeh družb je zagotovil, da bodo vsi delničarji pravočasno obveščeni o tej možnosti izstopa po pošteni ceni in načinu realizacije le-tega.
 

Zbiranje pooblastil za 8. skupščino delničarjev

Od 13. 8. do 19. 8. 2010 poteka zbiranje pooblastil za 8. redno skupščino družbe VIPA  HOLDING, d.d., ki bo potekala v torek 24. avgusta ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih družbe, Kidričeva ulica 19, Nova Gorica. 

Za tisk pooblastila kliknite tukaj. Odprla se vam bo nova datoteka, katero si lahko natisnete in jo nato izpolnete, ter pošljete na naš naslov (Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana).

Za vse informacije smo vam dosegljivi na zgoraj navedenih kontaktih. Za več informacij o družbi VIPA HOLDING pa kliknite tukaj.

Mali delničarji prikrajšani - ELEKTRO PRIMORSKA

NOVA GORICA – Mali delničarji Elektra Primorske še ne tožijo - članek Bogdana Božiča objavljen v Primorskih novicah, dne 14.10. 2009

Syndicate content

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.