Novice

Delničarjem Elektro Gorenjska 8 centov dividende

Na današnji 29. redni seji skupščine delničarjev Elektra Gorenjska, ki je potekala na sedežu družbe,  je bilo prisotnih 85,32 odstotkov zastopanega kapitala družbe. Delničarji so se seznanili s poslovanjem družb v Skupini Elektro Gorenjska, z revidiranim letnim poročilom Skupine Elektro Gorenjska za leto 2021. Na predlog večinskega delničarja so se odločali o uporabi dela bilančnega dobička v višini 1.381.878,00 evrov za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,08 evra na delnico. Dividende bodo izplačane 29. julija 2022 tistim delničarjem, ki bodo na dan 28. julija 2022 kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji so se seznanili tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta ter jim podelili razrešnico za opravljeno delo v preteklem letu. 

Kranj, 23.06.2022

Poslovanje Elektro Gorenjske v letu 2022

Elektro Gorenjska je v letu 2021 ustvaril 6,7-odstotno rast prihodkov in 12,7-odstotno rast EBITDA. Za naložbene projekte je družba v letu 2021 namenila 16,1 milijonov €. V letu 2022 zaradi interventnega zakona družba ne bo mogla nadaljevati s pozitivnim trendom rasti, omejena je tudi  na izvajanje zgolj nujnih naložbenih aktivnosti. Nova strategija družb v Skupini Elektro Gorenjska za obdobje 2022 do 2026 usmerja razvoj družbe v pomembno energetsko-tehnološko (Entech) skupino.

Dr. Ivan Šmon, predsednik uprave Elektro Gorenjska, je ob predstavitvi poslovanja preteklega leta poudaril: »Skupina Elektro Gorenjska je leto 2021 zaključila zelo uspešno in nad pričakovanji. Prihodnost Skupine Elektro Gorenjska je v trajni energiji. Želimo biti nosilec uvajanj inovativnih rešitev slovenske energetike, prva izbira za energetske rešitve na Gorenjskem in prepoznaven partner v tujini.« 

Poslovanje družb v Skupini Elektro Gorenjska

Navkljub izrednim epidemiološkim razmeram in negotovostim je družba Elektro Gorenjska v letu 2021 delovala nemoteno ter zagotavljala kakovostno, zanesljivo in stalno oskrbo z električno energijo. Skupno je uporabnikom na Gorenjskem distribuirala 1.178 GWh električne energije. V primerjavi z letom 2020 se je odjem električne energije v letu 2021 povečal za 5,19 %.  Hčerinska družba Gorenjske elektrarne je v lanskem letu zgradila dve novi sončni elektrarni in tako zeleno elektriko proizvaja v 20 sončnih elektrarnah in 15 hidroelektrarnah. V letu 2021 je bilo v njih proizvedeno 56.517 MWh zelene električne energije.

Skupina Elektro Gorenjska je v letu 2021 tako skupaj ustvarila 45,6 milijonov € prihodkov ter EBITDA v višini 21,9 milijonov €. Za naložbene projekte je namenila 17,4 milijonov €. Z načrtnim vlaganjem in z optimalnim načrtovanjem, predvsem pa s ciljem zagotoviti zanesljivo elektroenergetsko infrastrukturo, ki bo omogočala nadaljnji razvoj gorenjske regije in priključevanje novih uporabnikov, je v letu 2021 zaključila več kot 300 investicijskih projektov v svojo elektroenergetsko infrastrukturo ter kljub omejitvam investicijski plan presegla za 22 %.

Družba Elektro Gorenjska je v letu 2021 in v začetku leta 2022 opredelila več kot 20 projektov, ki naslavljajo izzive distribucije v prihodnosti. Krepila je sodelovanje v mednarodnih in domačih konzorcijih ter se aktivno ukvarjala z vprašanji trga prožnosti, napredne analitike, velepodatkov, umetne inteligence, vodikovih tehnologij, hranilnikov in drugo. Z vključevanjem v raziskovalno-razvojne projekte tako v Sloveniji kot tudi tujini Skupina Elektro Gorenjska še naprej krepi vodilno vlogo na področju uvajanja novih tehnologij v slovensko energetiko. Leto 2021 je bilo za družbo izrednega pomena tudi na področju digitalne transformacije. S stalnimi izboljšavami, predvsem pa s premiki v organizaciji dela in postopkov, je pohitrila procese digitalizacije.

Pozitiven trend poslovanja ter visoka intenziteta razvojne in raziskovalne dinamike bo v letu  2022 omejena zaradi interventnega zakona, ki je bil sprejet februarja 2022.

Negativne posledice zakona o interventnih ukrepih

Družba se bo v letošnjem letu tako primorana osredotočiti le na nujne investicijske in razvojne aktivnosti, prvotni plan naložb je morala znižati za več kot 40 %. Zaradi omejitve razpoložljivih sredstev za ojačitve in širitve nizkonapetostnega omrežja bo morala v letošnjem letu zaostriti kriterije sprejemanja vlog za izdajo soglasij za priključitev uporabnikov na distribucijsko omrežje. Ocenjuje se, da bo družba v splošnem morala zavrniti približno 15 do 20 % vseh priključitev.

Nova strategija Skupine Elektro Gorenjska za obdobje 2022 do 2026 usmerja nadaljnji razvoj družbe v smer pomembne energetsko-tehnološke (Entech) skupine z vrhunskimi kadri in sodobno organiziranostjo, ki se osredotoča na napreden distribucijski sistem, proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov in učinkovito rabo energijo. S podjetji, gospodinjstvi in lokalnimi skupnostmi bo Skupina na družbeno odgovoren način soustvarjala energijo prihodnosti.

Gradivo za skupščino, ki so ga obravnavali delničarji na 29. redni skupščini, prav tako letno poročilo, je na voljo tu.

 

Delničarjem Save Re 1,50 EUR dividende

Na današnji 38. skupščini so delničarji potrdili predlog uprave in nadzornega sveta, da se dobiček v višini 23.246.544,00 evra uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 1,50 evra bruto na delnico in bo 12. 7. 2022 izplačana delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 11. 7. 2022.

Ljubljana, 23.06.2022

Delničarji so se seznanili z letnim poročilom za leto 2021 ter upravi in nadzornemu svetu podelili razrešnico za leto 2021.

Skupščina je za revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenovala revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Skupščina je potrdila Poročilo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., v poslovnem letu 2021, medtem ko posvetovalni sklep o odobritvi Politike prejemkov članov organov vodenja in nadzora Save Re, d.d., ni bil sprejet. Politika prejemkov Save Re je sicer skladna z zakonodajo in velja, vendar pa v nekaterih delih nekoliko odstopa od priporočil delničarja SDH, ki so bila objavljena 16. 3. 2022.

Družba bo odstopanja od priporočil SDH proučila in jih odpravila do naslednje redne skupščine delničarjev Save Re.

 

Delničarjem Telekoma Slovenije 4,50 EUR dividende po nasprotnem predlogu Društva MDS

Društvo MDS je na današnji skupščini zastopal 1,67 % prisotnega kapitala. Skupščina je odločala o rednih zadevah in sicer se je seznanila z letnim poročilom za leto 2021, odločala o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu in predlogu delitve bilančnega dobička. Poleg tega so se delničarji seznanili s Politiko prejemkov uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije, o mandatu in predstavnikih delavcev v nadzornem svetu, spremembah statuta  ter pooblastilu Upravi za pridobivanju lastnih delnic. Z nasprotnim predlogom Društva MDS bodo delničarji dobili 4,5 EUR dividende, ni pa skupščina potrdila Politike prejemkov uprave in nadzornega sveta Telekoma Slovenije in ni podala pooblastila Upravi za nakupe lastnih delnic, saj je temu nasprotoval večinski lastnik SDH, vsi ostali predlagani sklepi, pa so bili izglasovani.

 

Ljubljana, 16.06.2022

 

Poslovanje Telekoma Slovenije in delitev dividende

 

V letu 2021 je Skupina Telekom Slovenije ustvarila 648,2 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje. Dobiček iz poslovanja (EBIT) je v letu 2021 dosegel 51,69 milijona evrov, kar je za 22 % oziroma za 9,09 milijona evrov več kot v preteklem letu. EBITDA je na ravni Skupine Telekom Slovenije dosegel 220,75 milijona evrov, kar je za 5,1 % več kot v letu 2010. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 34,1-odstotni delež v prihodkih od prodaje. Po obračunu davka iz dobička z odloženimi terjatvami za davek je Skupina Telekom Slovenije leto 2021 zaključila s čistim dobičkom v višini 37,88 milijona evrov, kar je za 13 mio EUR več kot leta 2022.

Predsednik Društva MDS Rajko Stanković je zastavil vprašanje glede predvidenega nakupa podjetja Aktual IT in lanske tožbe T2 v višini nekaj manj kot 50 mio eur. Predsednik Uprave Cvetko Sršen je odgovoril, da pričakujejo velike sinergije z Aktualom IT in glede na lanske poslovne rezultate te družbe bi kupnina ta trenutek znašala cca 20 mio EUR saj obstaja dogovorjena formula, ko pa bodo izpolnjeni vsi odložni pogoji in pridobljeno soglasje AVK pa se dokončno izračuna. Kar se tiče tožbe T2 pa so mnenja da je v celoti neupravičena in bo zavrnjena kot taka.

Uprava in Nadzorni svet sta prejela razrešnico za delo v letu 2021.

 

Inflacija sej nadzornega sveta in njegovih komisij, predsednik NS obljubil, da se bodo samo omejili

Na vprašanje Rajka Stankovića – predsednika Društva MDS zakaj so člani NS in komisij NS lani izvedli kar 47. sej, kar kaže bodisi na nezaupanje do uprave ali pa na »inflacijo sej«, je še vprašal ali je obstoječa dvotirna oblika nadzora sploh primerna, saj so seje člani NS in njegovih komisij izvajali praktično vsak teden, razen 5- tih tednov v celem letu. Tako so se lani sestal:

 • Nadzorni svet 17 sej
 • Revizijska komisija 17 sej
 • Kadrovska komisija 8 sej
 • Komisija za trženje in tehnologijo na 3 sejah.
 • Komisija za strategijo na 2 sejah.

Predsednik NS Iztok Černoša je pojasnil, da je bilo kar 9  sej v obdobju od februarja do junija 2021 zaradi preverbe letnega poročila in, da so letos že izvedli manj sej in, da se bodo samoomejili, razen, če bi to zahtevala narava dela NS in da to ni izraz nezaupanja v delo uprave, saj ima njihovo 100 % podporo.

 

Knjigovodska vrednost delnice (KV) je na dan 31.12.2021 bila 91,87 EUR, na ljubljanski borzi pa je bila 56,50 EUR. Dne 31.05.2022 pa bila 58,00 EUR na borzi.

 

Društvo MDS je uspel s predlogom za 4,5 EUR bruto dividenda

Nadzorni svet Telekoma Slovenije, d.d., sta skupaj z upravo družbe predlagala, da se za izplačilo dividend nameni 22.745.247,00 EUR oz. 3,50 EUR bruto na posamezno delnico. Društvo MDS pa je uspelo z nasprotnim predlogom, da se za dividende nameni 29.243.889,00 EUR oz. 4,50 EUR bruto na posamezno delnico. Po obeh predlogih se dividende dne 2. 8. 2022 izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 1. 8. 2022 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma kot drugi upravičenci s pravico do dividend.

Vse sklepe skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

Delničarjem Cinkarne Celje 31,89 EUR dividende po nasprotnem predlogu Društva MDS

Društvo MDS je na današnji skupščini zastopalo 5,98 % prisotnega kapitala. Današnja skupščina delničarjev se je uvodoma seznanila z letnim poročilom za leto 2021 in podelila razrešnice organom vodenja in nadzora za delo v letu 2021. Skupščina ni sprejela Politike prejemkov organov vodenja in nadzora v družbi. Za revizorja za leta 2022 do 2024 je bila imenovana družba Ernst & Young d.o.o.. Prav tako je skupščina potrdila sklep, s katerim se 1 delnica CICG razdeli na 10 delov, ter podelila pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.

 

Celje, 15.06.2022

 

Društvo MDS je uspelo s predlogom, da se za dividende nameni 31,89 EUR dividende - uprava in NS sta predlagala le 21,00 EUR

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je bila objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano: »Strateški  načrt vključuje dividendno  politiko,  ki  predvideva  okvirno  izplačilo  75  %  vsakokratno doseženega  čistega  poslovnega izida.« Iz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil  33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega.

Podani nasprotni predlog je za delitev dividend predvidel 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti. Iz objavljenega četrtletnega poročila družbe za januar 2022 do marec 2022 Cinkarna Celje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom.

 

Morebitno izplačilo dividende, ki bo izplačana skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12  milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za 6 %, še boljše pa kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar  15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na  leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR. Z izplačilom predlagane dividende se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice. Sklep je bil sprejet z 99,82 % večino.

 

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2021 znaša 235,04 €, vrednost delnice na Ljubljanski borzi na dan 30.12.2021 je dosegla vrednost 259,00 EUR,  15. junija 2022 pa kar 320,00 EUR.

 

Nekaj podatkov iz letnega poročila Cinkarne Celje za 2021

 

Skupna prodaja podjetja je bila v letu 2021 višja kot leta 2020. Skupni znesek prodaje je dosegel vrednost 172 milijonov €. V letu 2021 je dosežen poslovni izid iz poslovanja v višini 40 milijonov evrov, kar je 77 % več kot leta 2022.

 

Vse sprejete sklepe skupščine si lahko ogledate TUKAJ.

 

Društvo MDS s nasprotnimi predlogi s katerimi predlaga delitev dividend in sicer 0,1884 EUR v Elektro Celje, 0,11 EUR v Elektro Maribor in 0,24 EUR v Elektro Primorski

Društvo Mali delničarji Slovenije ( v nadaljevanju Društvo MDS) je danes na Upravo Elektro Celje, Elektro Maribor in Elektro Primorska naslovil nasprotni predlog za skupščino delničarjev s katerimi predlaga, da delničarjem izplača skoraj celotni bilančni dobiček poslovnega leta 2021. Tako predlaga, da za dividende v Elektro Celje namenijo 0,1884 EUR, v Elektro Maribor 0,11 EUR in v Elektro Primorska 0,24 EUR dividende na delnico.

 

Ljubljana, 26. maj 2022

 

Vse uprava so podale predlog o nedelitvi bilančnega dobička  

 

ELEKTRO CELJE – predlog Društva MDS, da se za dividende nameni 0,1884 EUR

 

Uprava Elektro Celje je sklicala 28. skupščino delničarjev Elektro Celje d.d., ki bo 29. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 4.410.425,934 EUR ostane nerazporejen. Zato je Društvo podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021 znaša 4.410.425,934 EUR se uporabi za naslednje namene:

 

 • del bilančnega dobička v znesku 4.409.064,84 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,1884 EUR na delnico, (skupaj za 23.858.576 delnic), pri čemer 333.849 lastnih delnic ni upravičeno do dividende.
 • preostali del bilančnega dobička v znesku 1.361,09 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

 

Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.«

 

ELEKTRO MARIBOR – predlog Društva MDS, da se za dividende nameni 0,11 EUR

 

Uprava Elektro Maribor  je sklicala 28. skupščino delničarjev Elektro Maribor d.d., ki bo 30. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 3.691.881,94 ostane nerazporejen. Zato je Društvo podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 3.691.881,94 EUR uporabi za naslednje namene:

 

 • del bilančnega dobička v znesku 3.666.983,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,11 EUR na delnico,  
 • preostali del bilančnega dobička v znesku 23.898,72 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

 

Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.«

 

ELEKTRO PRIMORSKA – predlog Društva MDS, da se za dividende nameni 0,24 EUR

 

Uprava Elektro Primorska je sklicala 27. skupščino delničarjev Elektro Primorska d.d., ki bo 27. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021,  ki znaša 4.518.431,00 EUR ostane nerazporejen. Zato je Društvo podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 4.518.431,00 EUR uporabi za naslednje namene:

 

 • del bilančnega dobička v znesku 4.508.135,52 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 0,24 EUR na delnico,  
 • preostali del bilančnega dobička v znesku 10.295,48 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček.

 

Družba bo izplačala dividende dne 29. 07. 2022 in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 20. 7. 2022.«

 

Obrazložitev nasprotnih predlogov:

 

V  vseh obrazložitvah je Društvo MDS zapisalo, da odločamo o bilančnem dobičku poslovnega leta 2021 in izpad prihodka iz omrežnine vpiva na poslovni rezultat leta 2022. Ker je namen delniške družbe ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, le ti pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo pri morebitnem bilančnem dobičku so predlogi Društva MDS utemeljeni, še zlasti, saj je udeležba delničarja na dobičku temeljna premoženjska pravica, ki jo ima delničar in tudi najpomembnejši razlog, da je delničar sploh delničar.

 

Kdo bo nadomestil škodo EDP-jem zaradi opredvolilnih bonbončkov

 

Delničarjev Elektro Ljubljana 6 centov dividende

Danes je potekala 28. redna skupščina delničarjev družbe Elektro Ljubljana, d.d., ki je odločala o rednih zadevah in predlogu Društva MDS ter skupine manjšinskih delničarjev o delitvi dividende v višini 12 centov (oz. celotnega ugotovljenega bilančnega dobička leta 2021, saj je družba ob sklicu predlagala, da le-ta ostane nerazporejen). Skupščina je tudi odločala o predlogu Društva MDS in manjšinskih delničarjev o ustanovitvi sklada lastnih delnic in spremembi Statuta. Na skupščini je bila obravnavana tudi zahteva Društva MDS naslovljena na upravo družbe, naj pojasni pravno stanje 25 % deleža v Gen EL d.o.o. (saj je sodišče prenos deleža na Gen energijo razveljavilo), kje je kupnina za ta delež, ter ali so jo vrnili Gen energiji ali deponirali na fiduciarni račun odvetnika ali notarja do rešitve spora. Skupščina je na koncu sprejela sklep, da se delničarjem izplača 6 centov dividende, o morebitni dodatni delitvi 6 centov pa se bo odločalo, če bo Republika Slovenija, kot največji lastnik družbe, nadomestila izpad prihodka iz omrežnine za mesece februar, marec in april 2022, kar je posledično povzročilo poslovno škodo elektro distribucijskim podjetjem (EDP) in njihovim lastnikom. 

 

Ljubljana, 25. maj 2022

 

Uprava in nadzorni svet z razrešnico, delničarjem 6 centov dividende po nasprotnem predlogu SDH

 

Skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021. Čisti dobiček je znašal 14,1 mio EUR, v investicije družbe pa vloženo 35,5 mio EUR. Družba je beležila tudi izgubo v višini 20 mio EUR, po oceni uprave pa je do konca leta 2022 pričakovati izgubo v višini okoli 5,4 mio EUR (v povezavi z izpadom prihodka iz naslova omrežnin v obdobju februar - april 2022).

 

Skupščina je podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021 in za dividende izglasovala nasprotni predlog SDH, da se delničarjem izplača le polovica ugotovljenega bilančnega dobička, ki je na dan 31. 12. 2021 znašal 4.695.670,32 (t.j. 6 centov na delnico bruto). O delitvi preostanka dobička se bo odločalo, če bo Republika Slovenija nadomestila povzročeno škodo zaradi izpada prihodka iz naslova omrežnin v mesecih februar, marec in april 2022.

 

Skupščina je izbrala revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

 

Za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 je skupščina potrdila družbo Ernst & Young d.o.o. Dunajska cesta 111, 1000 Ljubljana.

 

Seznanitev skupščine o imenovanju članov nadzornega sveta – predstavnikov delavcev

 

Skupščina se je seznanila, da je Svet delavcev Elektro Ljubljana, d.d. za predstavnike delavcev v nadzornem svetu za mandat od marca 2022 do marca 2026 imenoval Andreja Malenška in Roberta Lekšeta.

 

Skupščina ni izglasovala pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic in sprememb Statuta

 

Skupščina ni potrdila predloga Društva MDS in skupine manjšinskih delničarjev o podelitvi pooblastila upravi za pridobivanje lastnih delnic (najvišja nakupna vrednost delnice po tem predlogu ne bi smela presegati knjigovodske vrednosti delnice, izračunane na podlagi zadnjih javno objavljenih revidiranih poslovnih izkazov družbe Elektro Ljubljana, d.d., najnižja nakupna vrednost pa biti nižja od 75 % knjigovodske vrednosti delnice) ter sprememb Statuta, s katero smo predlagali, da se statutarna določba, ki omogoča Upravi NS razporejanje dobička v druge rezerve iz dosedanjih 2/3 zmanjša na ½.

 

 

Društvo MDS predlaga 16 centov dividende za delničarje Elektro Gorenjska

Društvo Mali delničarji Slovenije ( v nadaljevanju Društvo MDS) je danes na Upravo Elektro Gorenjske naslovil nasprotni predlog za 29. skupščino delničarjev, ki bo 23. junija 2022 v Kranju, da delničarjem izplača celotni bilančni dobiček, kar znese 16 centov bruto na 1 delnico.

 

Ljubljana, 20. maj 2022

 

Uprava je podala predlog o nedelitvi bilančnega dobička na sklicani je skupščina Elektro Gorenjske d.d.

Uprava je danes sklicala 29. skupščino delničarjev Elektro Gorenjska d.d., ki bo 23. junija 2022 in predlagala, da bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2021, ki znaša 2.763.756,00 EUR ostane nerazporejen. Zato je Društvo MDS neposredno po sklicu podalo nasprotni predlog s katerim predlaga, da se deli celotni bilančni dobiček, kar znese 16 centov bruto dividende na delnico.

V obrazložitvi je Društvo MDS zapisalo, da odločamo o bilančnem dobičku poslovnega leta 2021 in izpad prihodka iz omrežnine vpliva na poslovni rezultat leta 2022.

 

Kdo bo nadomestil škodo EDP-jem zaradi opredvolilnih bonbončkov

Društvo MDS je še zapisalo da mali in manjšinski delničarji nismo krivi za »populistične predvolilne ukrepe Vlade Republike Slovenije Janeza Janše «, ki so povzročili izpad prihodka iz omrežnine za mesece februar, marec in april 2022 in posledično povzročile poslovno škodo EDP-jem in njegovim lastnikom. Še več prepričani smo, da mora Republika Slovenija oz.  Vlada Republike Slovenije ali pristojno ministrstvo nadomestiti povzročeno škodo v celoti, skladno z določili ZGD-1. Kot veste je Društva MDS, Sindikatov energetike, GIZ EDP-jev in regulator Agencije za energijo, na pristojni Komisiji državnega zbora RS, pred sprejemom Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov, ob prisotnosti tedanjega pristojnega državnega sekretarja Blaža Košoroka, opozarjalo na nedopustnost in finančne posledice tega ukrepa a žal, ne takratni državni sekretar Blaž Košorok, ne takratni poslanci vladajoče koalicije tega niso uslišali in »vladajoči poslanski valjar« je to 22. februarja 2022 tudi sprejel.

Društvo MDS je takrat poudaril, da ni narobe, če Republika Slovenija želi ublažiti posledice podražitev energije, narobe pa je:

 1. da to počne iz načrtovane donosnosti, kar ni enako dobičku - kot to vztrajno prikazuje Vlada in njeni ministri - saj se iz donosnosti EDP-jev krijejo tudi stroški zadolževanja, ki na dan 31.12.2020 znašajo 263 mio EUR, ter davek od dohodka pravnih oseb in drugi morebitni nepriznani stroški;
 2. da to počne mimo zakonskih pravil, ki veljajo za korporativno upravljanje delniških družb -  vloga skupščine delniških družb, kot njihovega najvišjega organa in edinega organa, v katerem so zastopani tudi mali in manjšinski delničarji, ki so 20,5 % lastniki v vseh 5 EDP-jih, je zanemarjena;
 3. da to počne mimo evropskih pravil in arbitrarno, s tem da Agenciji za energijo, ki bi morala biti neodvisna, nalaga, kako naj odloča;
 4. da to počne retroaktivno, saj naj bi Agencija za energijo spremenila svoje izdane akte za letošnje leto;
 5. da gre za nedovoljeno državno pomoč (kot ukrep, s katerim naj bi pomagali tudi podjetjem), kar je v fazi sprejemanja zakona opozorila tako Agencija za energijo kot tudi Zakonodajno pravna služba Državnega zbora RS;
 6. da to počne povsem prekomerno (upravičenci niso samo posamezniki, ampak tudi velika podjetja, kamor bo šla večina koristi), zaradi česar bo sredstev za tiste, ki jih res potrebujejo, bistveno manj.

Ker je namen delniške družbe ustvarjanje dodane vrednosti za družbo in njene deležnike, ki pa imajo tudi zakonsko pravico, da participirajo pri morebitnem bilančnem dobičku, zato smo podali nasprotni predlog za delitev dividende, saj je družba poslovala z dobičkom. Udeležba delničarja na dobičku je temeljna premoženjska pravica, ki jo ima delničar in tudi najpomembnejši razlog, da je delničar sploh delničar.

Društvo MDS predlaga delitev 31,89 EUR dividende namesto 21,00 EUR na 26. skupščini delničarjev Cinkarna Celje, d.d

Delničar Društvo MDS, Tomšičeva ulica 1, 1000 je danes vložil nasprotni predlog na Cinkarno Celje d.d, s katerim predlaga delitev 31,89 EUR za dividende, kar je 75 % čistega poslovnega izida preteklega leta, kar je skladno z sprejeto in zapisano ter objavljeno dividendno politiko Cinkarne Celje d.d.

 

Ljubljana, 13.05.2022

 

Neposredno po objavi je delničar Društvo MDS poslal nasprotni predlog k sklepa 2. točke dnevnega reda »Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom in poročilom Nadzornega sveta za leto 2021, poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe CINKARNA Celje, d.d. v letu 2021, uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom Uprave in Nadzornega sveta za leto 2021.« 26. skupščine delničarjev Cinkarne Celje, d.d., ki je sklicana za dne 15.06.2022 ob 14.00 uri v prostorih večnamenskega objekta na sedežu družbe Kidričeva ul. 26, Celje na Cinkarno Celje d.d. in sicer k točki 2.2. dnevnega reda, ki glasi:

 

»Bilančni dobiček v višini 25.006.577,00 EUR uporabi za naslednje namene:

 

 • del bilančnega dobička v znesku 24.922.418,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 31,89

EUR na delnico,

 • preostali del bilančnega dobička v znesku 84.159,00 EUR se prenese v poslovno leto 2022, kot preneseni dobiček. Družba bo izplačala dividende 24. 6. 2022, in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan 23. 6. 2022.«

 

O predlogih sklepov pod točko 2.1, 2.3 in 2.4. se odloča v predlagani obliki.

 

Obrazložitev sklepa

 

Izračun predloga za dividende temelji na podatku, da ima družba na dan sklica skupščin 781.512 delnic, ki so upravičene do dividend.

 

Skladno s sprejeto dividendno politiko, ki je objavljena tudi v Letnem poročilu Cinkarne Celje za leto 2021, je na strani 33 zapisano:  »Strateški  načrt  vključuje  dividendno  politiko,  ki  predvideva  okvirno  izplačilo  75  %  vsakokratno doseženega  čistega  poslovnega izida.«

 

Iz Letnega poročila Cinkarne Celje za leto 2021 (na strani 13) izhaja, da je čisti poslovni izid na dan 31.12.2021 bil  33.227.124 EUR in je višji za 215 % od načrtovanega. Podani nasprotni predlog za delitev dividend predvideva 75 % delitev čistega poslovnega izida in je zaokrožen na 2 decimalni mesti.

 

Iz objavljenega četrtletnega poročila družbe za januar 2022 do marec 2022 Cinkarna Celje, d.d. izhaja, da družba posluje stabilno in nad planom. Morebitno izplačilo dividende, ki bi bila izplačana skladno z dividendno politiko, v ničemer ne ogroža kapitalske stabilnosti družbe, saj ima družba na dan 31.03.2022 presežek denarnih sredstev, ki samo na TRR znašajo 57,12  milijonov € in so v primerjavi s stanjem konec leta 2021 višja za 6 %, še boljše pa kaže na čistem poslovnem izidu, ki v obdobju januar do marec 2022 znaša kar  15,57 mio EUR in je večji za 109 % glede na  leto 2021, ko je znašal 7,43 mio EUR.

 

Z izplačilom predlagane dividend se sledi objavljeni dividendni politiki in se krepi zaupanje v družbo in njene delnice.

 

Delničarjem Luke Koper se obeta višja dividenda - 1,14 EUR

Društvo Mali delničarji Slovenije (v nadaljevanju Društvo MDS) je za 35. redno sejo skupščine družbe Luka Koper d.d., ki bo potekala 6. junija 2022 podal nasprotni predlog za delitev dividende v višini 1,10 EUR namesto predlaganih 0,71 EUR.

 

Ljubljana, 13. maj 2022

 

Društvo MDS je predlagalo 1,10 EUR, SDH pa še 4 cente več oz. 1,14 EUR

 

Ob pisanju nasprotnega predloga Društvo MDS ni vedelo za predlod dividende s strani SDH, zato smo predlagali , da se od ugotovljenega bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2021 znašal 29.592.319,96 evra za dividende nameni:

 • 15.400.000,00 evrov kar znese za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 evra na navadno delnico.
 • preostanek bilančnega dobička v znesku 14.192.319,96 pa ostane nerazporejen.

Predlagali smo tudi, da družba izplača dividende dne 29.07.2022 in sicer delničarjem, ki bodo vpisani v Centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD na dan 28.07.2022.

Seveda bo Društvo MDS podprlo nasprotni predlog SDH, ki namenja večji delež za dividende.

 

V obrazložitvi smo med drugim zapisali, da je družba Luka Koper, d.d., je v poslovnem letu 2021 ustvarila čisti poslovni izid v višini 29.592.319,96 EUR. Rezerve nerazporejenega in prenešenega dobička družbe iz preteklih poslovnih let so konec leta 2021 znašale 224.907.699 EUR.

 

Društvo MDS ocenjuje, da finančni položaj družbe Luka Koper d.d. omogoča izplačilo višje dividende, kot je s sklicem skupščine predlagani znesek 0,71 EUR, saj iz revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2021 nikjer ne izhaja, da bi z izplačilom višje dividende bilo ogroženo njeno nadaljnje poslovanje, likvidnost, razvoj, investicije v nove projekte ali celo obstoj same družbe.

 

Zato smo predlagali, da se od bilančnega dobička v višini 29.592.319,96 EUR, znesek 15.400.000,00 EUR nameni za izplačilo dividend v bruto vrednosti 1,10 EUR na navadno delnico, ter da o delitvi nerazporejenega dela bilančnega dobička za leto 2021 v višini 14.192.319,96 evrov delničarji odločajo na skupščini družbi, ki mora biti izvedena najkasneje do 30.09.2022.

 

Delničar tudi predlaga skrajšanje roka za izplačilo dividende in sicer za malo več kot 1 mesec od predlaganega datuma s strani družbe.

 

Predlagana dividenda v višini 1,10 EUR na delnico predstavlja 52% čistega poslovnega izida za leto 2021, ter sledi dividendni politiki družbe v zadnjih petih poslovnih letih.

 

DUTB imenoval 3 člane nadzornega sveta MKZ d.d. in dvignil prag za odpoklic iz NS iz zakonskih 75 % na 80 %

Skupščina Mladinske knjige Založbe d.d. (v nadaljevanju MKZ) je potrdila vse tri nadzornike, ki so bili predlagani v sklicu in potrdila spremembe statuta. Skupščine se je udeležilo le 57,55 % delničarjev z glasovalnimi pravicami od tega je tako DUTB imel 92,32 vseh glasovalnih pravic, odsotni na skupščini pa so bili drugi večji delničarji, med njimi tudi drugi največji delničar TCK d.o.o. v lasti Miodraga Kostića, ki je lastnik 18,44 % vseh delnic MKZ d.d., kar morda kaže, da je oziroma verjetno bo sprejel prevzemno ponudbo DUTB, ki se izteče 03 maja 2022 ob 12 uri in za 1 delnico MKZG ponuja 8,90 EUR.

 

Ljubljana, 28.04.2022

 

Skupščina je odpoklicala Andreja Božiča z mesta člana NS MKZ in imenovala tri nove nadzornike

 

DUTB in nekdanji član uprave MKZ Andrej Cunder sta prispevala 654.518 glasov oz. 99,13 % od 660.262 glasov za razrešitev Andreja Božiča, proti je glasoval pooblaščenec Društva MDS Borut Frantar, ki je zastopal 3,29 % glasovalnih pravic oz. 22.491 delnic in še dva manjša delničarja, ki sta bila skupaj lastnika 814 delnic.

Drugi mandat v NS MKZ d.d. je dobil Matej Pirc izvršni direktor DUTB, ki je od leta 2018 tudi predsednik NS MKZ d.d. Predstavniku kapitala Petru Kavčič, ki ima še veljaven mandat, pa sta se na novo pridružila še dva nadzornika, in sicer Jože Možina, novinar in urednik z RTV in Nina Marin, pravnica v odvetniški pisarni Matoz, ki je najprej po sklicu umaknila soglasje za imenovanje, tik pred skupščino pa ga je ponovno podala.  

DUTB v predstavitvi Jože Možine v predlogu sklica skupščine sicer ni navedel konkretnih nadzorniških izkušenj. Družba piše, da je zgodovinar, sociolog in novinar z doktoratom iz zgodovine, da je bil med letoma 2006 in 2010 direktor TV Slovenija, kjer je še danes zaposlen.

Nina Marin pa je po navedbah v predlogu 30-letna magistrica prava. Do aprila je bila zaposlena kot sekretarka v kabinetu ministra za finance Andreja Širclja, kjer je po pooblastilu opravljala tudi delo vršilke dolžnosti vodje službe za pravne zadeve. Nato pa jo je DUTB imenovala za direktorico Istrabenza in članico uprave Istrabenz Turizma. Od novembra je nadzornica železničarskega gradbenega podjetja SŽ-ŽGP, od lani pa tudi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

Marinova je sicer konec marca – torej nekaj dni po tistem, ko je bil predlog javno objavljen – umaknila kandidaturo, razloga pa v dopisu ni navedla. Pred zasedanjem skupščine pa je svoj umik preklicala. Z zasedbo nadzorniškega stolčka v Mladinski knjigi Založba je torej Marin izpolnila kvoto treh nadzorniških položajev, kolikor jih ima lahko posameznik.

Nadzorni svet Mladinske knjige Založbe sicer sestavlja šest članov, od katerih so štirje predstavniki kapitala, v njem sedijo pa sta še predstavnika delavcev Nuška Berki in Andrej Gale.

 

Sprejete spremembe statuta tudi v luči prihajajočih sprememb po volitvah

Skupščina je na današnji seji sprejela tudi spremembe statuta družbe, pri čemer so izbrisali naslednje dejavnosti družbe: drugo denarno posredništvo, dejavnost holdingov, dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov, dejavnost finančnega zakupa, drugo kreditiranje in drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov. 

Skupščina je na predlog DUTB, ki je v postopku prevzema Mladinske knjige Založbe, spremenila tudi prag za odpoklic nadzornikov iz zakonskih 75 odstotkov na 80 odstotkov, s katerim želijo verjetno otežiti morebitni odpoklic, ko se konstituira nova Vlada RS in novo vodstvo SDH, ki bo po novem zaradi skorajšnje pripojitve DUTB tisti, k i bo uresničeval glasovalne pravice na skupščinah. Na izgasovane spremembe statuta je bila s strani pooblaščenca Društva MDS  Boruta Frantarja napovedana izpodbojna tožba.

Syndicate content

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.