Hranilnica LON

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
29.05.2023 - 10:00
Naslov: 
na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2022 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2022; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2022. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta. Seznanitev skupščine z bilančno izgubo za leto 2022 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2022. Imenovanje novega člana nadzornega sveta. Določitev plačil članom nadzornega sveta hranilnice in članom komisij nadzornega sveta.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.