DEŽELNA BANKA SLOVENIJE

NatisniNatisni
Datum skupščine: 
31.05.2023 - 09:00
Naslov: 
v hotelu City, Dalmatinova 15, Ljubljana, konferenčni center, vhod iz Dalmatinove – glavni vhod.
Status: 
arhivirana
Opombe: 
Poročilo nadzornega sveta o delu ter o preveritvi in potrditvi Letnega poročila Skupine Deželna banka Slovenije za leto 2022, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, stališče nadzornega sveta k Poročilu pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2022, predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter predlog razrešnice upravi in nadzornemu svetu banke za poslovno leto 2022. Letno poročilo o notranjem revidiranju za leto 2022 z mnenjem nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za revidiranje letnega poročila Deželne banke Slovenije d. d. in Skupine Deželna banka Slovenije za poslovna leta 2023–2025. Izvolitev članice nadzornega sveta za mandatno obdobje 2023–2027.

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.