Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
Javna razsvetljava 30.11.2021 - 09:00 v pisarni notarja Mihe Tratnika, na naslovu Šmartinska cesta 111, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 28.10.2021 objava 5240787 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in članov nadzornega sveta v letu 2020, odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta.
Frizarti, družba za upravljanje 01.12.2021 - 13:00 v pisarni notarja Petra Mezeta, Stara Vrhnika 4.a, Vrhnika. AJPES z dne 26.10.2021 objava 5238524 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2020, poročilom o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2020 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila družbe Frizarti. Ugotovitev in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2020.
Projektivni biro Velenje 07.12.2021 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 05.11.2021 objava 5250194 Seznanitev s pogodbami, sklenjenimi v letu 2019 in 2020 med Projektivni biro Velenje d. d. in BA projekt d.o.o. in prejetimi računi v istem obdobju od istega podjetja ter podaja poročila direktorja družbe o plačilih, ki so bila izvedena na podlagi teh pogodb ter razliki, ki je ostala družbi Projektivni biro Velenje d. d. Sprejetje predloga za vložitev odškodninske tožbe zoper vse člane nadzornega sveta (Božič Janez, Lokan Uroš in Božič Martin) in direktorja družbe (Božič Andrej), ter imenovanje posebnega zastopnika za vložitev tožbe. Seznanitev skupščine s posebnim revizijskim poročilom.
Naravno zdravilišče Topolščica 10.12.2021 - 14:00 v dvorani Vrtnica na naslovu Miklošičeva cesta 3 v Ljubljani. AJPES z dne 08.11.2021 objava 5251353 Predstavitev letnega poročila Naravno zdravilišče Topolšica za leto 2020 in revidiranih računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2020, predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta družbe Naravno zdravilišče Topolšica o rezultatih preveritve letnega poročila, s stališčem do revizijskih poročil in o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2020, razprava ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
BANKE INTESA SANPAOLO 14.12.2021 - 10:00 v sejni sobi Triglav Banke Intesa Sanpaolo d.d., Poslovni center Rotonda, Dunajska cesta 167, Ljubljana, IV. nadstropje. Časnik FINANCE z dne 11.11.2021 stran 5 Predlog razdelitve dividend in razporeditve drugih rezerv statutarne rezerve za poslovni leti 201 in 2020.
Kemofarmacija 20.12.2021 - 16:00 v prostorih družbe Cesta na Brdo 100 v Ljubljani. AJPES z dne 19.11.2021 objava 5263166 Seznanitev s Poročilom o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2021. Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornem svetu. Prenehanje mandata člana nadzornega sveta. Podelitev mandata članu nadzornega sveta.
VEPLAS velenjska plastika 22.12.2021 - 09:00 v prostorih družbe, na cesti Simona Blatnika 11, v Velenju. AJPES z dne 22.11.2021 objava 5265077 Povečanje osnovnega kapitala z izdajo nove emisije delnic družbe.
TRIO, tržiška industrija obutve in konfekcije Tržič 23.12.2021 - 13:00 v prostorih notarja Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj. AJPES z dne 22.11.2021 objava 5265078 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2020 in poročilom Upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za leto 2020 ter s prejemki članov upravnega odbora v letu 2020. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitve razrešnice upravnemu odboru za leto 2020. Razno.
POSLOVNI SISTEM MERCATOR 23.12.2021 - 15:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska cesta 107. AJPES z dne 22.11.2021 objava 5264263 Izključitev manjšinskih delničarjev.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.