Seznam skupščin

Delničarska družba Datum skupščine Naslov Vir objave Opombe
LINIJA - trgovsko in gostinsko podjetje Murska Sobota 10.08.2022 - 10:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29.a. AJPES z dne 07.07.2022 objava 5491085 Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. Prejemki članov nadzornega sveta. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
AVTOBUSNI PROMET Murska Sobota 10.08.2022 - 11:00 na sedežu družbe v Murski Soboti, Bakovska ulica 29.a. AJPES z dne 08.07.2022 objava 5492059 Predstavitev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in njegovi potrditvi ter o rezultatih preveritve poročila o odnosih do povezanih družb, informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
ELEKTROOPTIKA, poslovne storitve, d.d. 10.08.2022 - 12:00 v notarski pisarni Barbare Andrič Velkovrh, Slovenska cesta 56, Ljubljana AJPES z dne 14.06.2022, objava št. 5469670 Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2021. Odločanje o bilančni izgubi za poslovno leto 2021, o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter seznanitev z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021.
ŽELEZAR ŠTORE D.P. 16.08.2022 - 09:00 v prostorih Kulturnega doma v Štorah, Cesta XIV. Divizije 15, 3320 Štore. AJPES z dne 14.07.2022 objava 5498591 Predstavitev letnega poročila 2021 in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter informacija o prejemkih uprave in nadzornega sveta. Predlog dodatnega plačila nadzornemu svetu za opravljeno delo v letu 2021. Spremembe in dopolnitve statuta družbe. Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic. RAZŠIRITEV: Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe.
PECIVO Pekarstvo in slaščičarstvo d.d. Nova Gorica 17.08.2022 - 09:00 v sejni sobi na sedežu družba v Ajdovščini, Tovarniška cesta 14. AJPES z dne 24.06.2022 objava 5480138 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
MLINOTEST Živilska industrija 17.08.2022 - 10:00 na sedežu družbe Mlinotest Tovarniška 14 v Ajdovščini. AJPES z dne 24.06.2022 objava 5479802 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje 17.08.2022 - 10:00 v notarski pisarni notarke Barbare Andrič Velkovrh, na Slovenski cesti 5 v Ljubljani. AJPES z dne 15.07.2022 objava 5499778 Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta.
VIPA HOLDING 17.08.2022 - 11:00 v sejni sobi družbe Mlinotest d.d. , Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina. AJPES z dne 18.07.2022 objava 5499967 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta – predstavnikov delničarjev. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v poslovnem letu 2021. Politika prejemkov organov vodenja in nadzora.
TERME ČATEŽ 17.08.2022 - 13:00 na sedežu družbe Terme Čatež d.d., Topliška cesta 35, 8250 Brežice. SEONET z dne 15.07.2022 objava INI-496/22 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2021, z mnenjem revizorja k letnima poročiloma in s poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Seznanitev skupščine o višini in pokrivanju bilančne izgube za leto 2021. Sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024. Potrditev politike prejemkov organov vodenja in nadzora ter poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2021.
TEHNIŠKA ZALOŽBA SLOVENIJE 18.08.2022 - 09:00 v notarski pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2 v Ljubljani. AJPES z dne 23.06.2022 objava 5478038 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 ter poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice direktorici in nadzornemu svetu.
BUY 2 RENT 18.08.2022 - 09:00 v notarski pisarni notarke Danice Papež, Opekarska cesta 5 v Ljubljani. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501888 Sprejem poslovnika o delu skupščine. Sprejem spremenjenega statuta družbe. Povečanje osnovnega kapitala. Razno
MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA 18.08.2022 - 13:00 v dvorani Toneta Pavčka v pritličju Modre hiše Mladinske knjige Založbe d. d., Slovenska cesta 29, Ljubljana. AJPES z dne 14.07.2022 objava 5497391 Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Mladinska knjiga Založba d. d. za leto 2021 in konsolidiranim letnim poročilom Skupine MK za leto 2021, revizorjevim poročilom za poslovno leto 2021 k obema poročiloma in poročilom nadzornega sveta za leto 2021. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitvi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu družbe za leto 2021. Imenovanje revizijske družbe za poslovno obdobje 2022 – 2024. Spremembe statuta družbe. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta.
GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne 19.08.2022 - 15:10 v sejni sobi na sedežu družba (upravna stavba) Gostol TST, Čiginj 63 v Tolminu. AJPES z dne 15.07.2022 objava 5499116 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021, s poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
HIT Nova Gorica 22.08.2022 - 11:00 v konferenčni dvorani Pinta, Hotel Perla, Kidričeva 7, Nova Gorica. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501596 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe HIT d.d. Nova Gorica in Skupine HIT za poslovno leto 2021 in poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe HIT in potrditvijo letnega poročila Skupine HIT s strani nadzornega sveta, s prejemki članov organov vodenja in nadzora družbe in odvisnih družb za poslovno leto 2021., ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe ter s politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora odvisnih družb. Odločanje skupščine o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2022,2023 in 2024. Seznanitev s posebnimi revizijami. Pogodba o udeležbi delavcev pri dobičku.
VARNOST VIČ 23.08.2022 - 09:00 na sedežu družbe Koprska ulica 94 v Ljubljani. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505158 Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2021. Imenovanje revizorja za leto 2022.
MURALES, Tovarna masivnega pohištva 23.08.2022 - 10:30 na sedežu družbe, Kolodvorska ulica 3, Ljutomer, v sejni sobi družbe. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5502136 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom za leto 2021, mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta za leto 2021. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023, 2024
TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV d.d. 23.08.2022 - 13:00 v sejni sobi družbe, Za Savo 6, Hrastnik AJPES z dne 06.06.2022, objava št. 5460729 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za poslovno leto 2021 in pisnim poročilom upravnega odbora k letnemu poročilu za 2021 in čistim dobičkom družbe v leto 2021 v višini 54.959,58 EUR. Podelitev razrešnice upravnemu odboru in odločanje o uporabi bilančnega dobička, ki na dan 31.12.2021 znaša 1.586.089,56 EUR. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Seznanitev skupščine o imenovanju predstavnika delavcev v UO Hrastnik. Pobude in vprašanja malih delničarjev.
MC MEDICOR, mednarodni center za kardiovaskularne bolezni 23.08.2022 - 16:00 v prostorih družbe Tbilisiska 81 v Ljubljani. AJPES z dne 13.7.2022 objava 5497065 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, ter poročilom nadzornega sveta in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Sprejem sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
COMMERCE, Trgovina, zastopstva, posredništvo, proizvodnja, storitve 24.08.2022 - 08:30 na sedežu družbe Mencingerjeva 7 v Ljubljani AJPES z dne 21.07.2022 objava 5503679 Seznanitev z letnim poročilom, prejemki članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice članov organov vodenja in nadzora. Razporeditev bilančnega dobička za leto 2021.
SŽ - ŽELEZNIŠKA TISKARNA LJUBLJANA 24.08.2022 - 09:00 na sedežu družbe Hladilniška pot 28 v Ljubljani. AJPES z dne 18.07.2022 objava 5500593 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021, sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube za leto 2021. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Izvolitev člana nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA 24.08.2022 - 09:00 v prostorih družbe (velika sejna soba) na naslovu Jezerska cesta 40, 4000 Kranj. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501346 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021, poročilo o razmerjih do povezanih družb, informacija glede prejemkov članov organov vodenja in nadzora, odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic in pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic. Seznanitev s potekom mandata članov nadzornega sveta, seznanitev skupščine s sklepom Sveta delavcev o izvolitvi predstavnikov zaposlenih v nadzorni svet in imenovanje člana nadzornega sveta.
Sava Turizem 24.08.2022 - 11:00 v hotelu Rikli Balance, Cankarjeva cesta 4, Bled (dvorana Zrak). AJPES z dne 20.07.2022 objava 5503235 Sprememba sklepa o razporeditvi bilančnega dobička.
INLES 24.08.2022 - 11:30 v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica. AJPES z dne 11.07. 2022 objava 5493430 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
KOMPAS BLED, turistično podjetje 24.08.2022 - 12:00 na sedežu družbe, Ljubljanska cesta 4, 4260 Bled. AJPES z dne 21.07.2022 objava 5503612 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, sprejem sklepa o pokritiju izgube in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poslovni plan družbe za leto2022. Volitve članov nadzornega sveta
KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica 24.08.2022 - 14:00 na sedežu družbe Komunala Nova Gorica, Cesta 25. junija 1 v Novi Gorici. AJPES z dne 04.07.2022 objava 5486943 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 in pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta. Uporaba bilančnega dobička poslovnega leta 2021 ter odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu za leto 2021. Predlog imenovanja revizorja za revidiranje družbe Komunala Nova Gorica d.d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
ESOTECH 24.08.2022 - 14:00 v prostorih družbe na Preloški cesti 1 v Velenju. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505417 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021, s poročilom neodvisnega revizorja in poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Razno.
METREL DUS družba za upravljanje in svetovanje 24.08.2022 - 14:30 na sedežu držbe v Horjulu, na naslovu Ljubljanska cesta 77. AJPES z dne 21.07.2022 objava 5504272 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. . Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2022. Imenovanje delniškega odbora. Pooblastilo za nakup lastnih delnic. Statusno preoblikovanje družbe iz d.d. v d.o.o.
PRIMAT tovarna kovinske opreme 25.08.2022 - 08:00 na sedežu družbe v prostorih sejne sobe, Industrijska ulica 22, Maribor. AJPES z dne 20.07.2022 objava 5502932 Seznanitev Skupščine z revidiranim Letnim poročilom družbe PRIMAT d.d. za leto 2021 in s poročilom Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2021. Sprejem sklepa o obravnavi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu. Imenovanje članov Nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
HMEZAD EXPORT-IMPORT 25.08.2022 - 09:00 v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505572 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2021 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2021 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za leta 2022-2024.
ONIKS INVEST 25.08.2022 - 10:00 v sejni sobi na sedežu družbe Spodnji Plavž 26, Jesenice. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501757 Seznanitev skupščine s sprejetim revidiranim letnim poročilom in poročilom upravnega odbora o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021, s prejemki članov upravnega odbora in izvršnega direktorja za leto 2021. Obravnava in sklep o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in podelitev razrešnice upravnemu odboru. Pooblastilo upravnemu odboru za nakup in odsvojitev lastnih delnic. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2022.
AKTIVA VAROVANJE 25.08.2022 - 11:00 na sedežu družbe v veliki predavalnici v 1. nadstropju, Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505217 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2021, prejemki članov upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2021 in odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice Upravnemu odboru. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Volitve članov upravnega odbora družbe. Seznanitev skupščine s potekom izvedbe posebne revizije.
GORIČANE tovarna papirja Medvode 25.08.2022 - 11:30 na sedežu družbe Ladja 10, 1215 Medvode. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505329 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za poslovno leto 2021, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje člana nadzornega sveta. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
HIT LARIX 25.08.2022 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe (dvorana Vršič) Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. AJPES z dne 18.07.2022 objava 5500228 Seznanitev skupščine o sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2021 s strani nadzornega sveta. Odločanje o uporabi bilančnega dobička Odločanje o podelitvi razrešnice direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2021. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
SMF Media, poslovne storitve 26.08.2022 - 09:00 v prostorih notarja Uroša Kosa Cigaletova ulica 7, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505233 Seznanitev z letnim poročilom družbe SMF Media, poslovne storitve, d.d. za poslovno leto 2021 in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta Družbe za poslovno leto 2021.
Hmezad export - import 26.08.2022 - 09:00 v prostorih družbe Hmezad export-import d.d., na naslovu Vrečerjeva ulica 14, 3310 Žalec AJPES z dne 26.07.2022 objava 5507928 Otvoritev skupščine, uSeznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2021 in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi dobička za leto 2021 ter sprejem sklepa o razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za leta 2022-2024
SAVA, družba za upravljanje in financiranje 26.08.2022 - 10:00 v Grand Hotelu Primus, Pot v Toplice 9, 2251 Ptuj. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505160 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe Sava, d.d., in revidiranega konsolidiranega letnega poročila Poslovne skupine Sava za leto 2021 skupaj s pisnim poročilom Upravnega odbora družbe, informacija o prejemkih članov Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe ter članov organov vodenja in nadzora odvisne družbe družbe za poslovno leto 2021, informacija o politiki prejemkov izvršnega direktorja družbe ter o politiki prejemkov članov organov vodenja odvisne družbe, uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2021 in podelitev razrešnice. Seznanitev z odstopom člana Upravnega odbora in imenovanje novega člana Upravnega odbora..
MARLES, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov 26.08.2022 - 11:00 v sejni sobi družbe Marles d.d Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. AJPES z dne 26.07.2022 objava 5506497 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MARLES d.d. za leto 2021, vključno s prejemki organov vodenja in nadzora in s pisnim poročilom upravnega odbora 2021 o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Marles d.d. za poslovimo leto 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice izvršnima direktorjema in članom upravnega odbora družbe za poslovno leto 2021. Imenovanje člana upravnega odbora družbe Marles d.d.
FENOLIT 26.08.2022 - 15:00 v prostorih družbe Fenolit d.d., Breg pri Borovnici 22.a, 1353 Borovnica. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505607 Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o sprejemu in preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021, ter poročilo o teku odkupa lastnih delnic. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Določitev sejnin nadzornemu svetu. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Imenovanje revizorja družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
SGG – Družba pooblaščenka 29.08.2022 - 09:00 v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13. AJPES z dne 15.07.2022 objava 5499152 Imenovanje organov skupščine. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG-Družba pooblaščenka d.d. za leto 2021 s strani nadzornega sveta. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Vprašanja in predlogi delničarjev.
KOPITARNA SEVNICA 29.08.2022 - 09:00 na sedežu družbe Prvomajska ulica 8 v Sevnici. AJPES z dne 20.07.2022 objava 5502934 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila uprave družbe za poslovno leto 2021 ter odločanje o uporabi razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu. Prenos delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja v skladu z 384. členom ZGD-1 (10,00 EUR za 1 delnico).
PROJEKTIVNI BIRO VELENJE 29.08.2022 - 09:00 na sedežu družbe Projektivni biro Velenje, Prešernova cesta 8, Velenje. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5504944 Seznanitev skupščine s sprejetim letnim poročilom za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2021.
KOLEKTOR 29.08.2022 - 10:00 na sedežu družbe KOLEKTOR Upravljanje naložb d.d., Vojkova 10, Idrija. AJPES z dne 26.07.2022 objava 5508142 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe KOLEKTOR d.d. in skupine KOLEKTOR za leto 2021 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Spremembe statuta.
H & R d.d. Družba za upravljanje z naložbami 29.08.2022 - 10:00 v veliki sejni sobi Atena (1. nadstropje) Odvetniške pisarne Jadek Pensa odvetniške družbe d.o.o., Tavčarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana AJPES z dne 27.07.2022 objava 5508441 Seznanitev skupščine z letnim poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, vključno s prejemki članov upravnega odbora, revizorjevim poročilom ter poročilom upravnega odbora o rezultatih preveritve letnih poročil za leto 2021 in njuni potrditvi. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2022,2023 in 2024.
CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti 29.08.2022 - 10:00 na sedežu družbe Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 28.07.2022 objava 5510424 Predložitev letnega poročila za leto 2021 in poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice direktorju in nadzornemu svetu. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Poslovna strategija družbe in soglasje k prenosu premoženja v smislu 330 člena ZGD-1.
FMR HOLDING Družba pooblaščenka 29.08.2022 - 11:00 na sedežu družbe, Vojkova ulica 10, Idrija. AJPES z dne 27.07.2022 objava 5508435 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe FMR HOLDING d.d. za leto 2021 in s poročilom Nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o uporabi bilančnega dobička in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje pooblaščenega revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024. Poročilo o pridobivanju lastnih delnic.
VELO NEPREMIČNINE, upravljanje naložb 29.08.2022 - 12:00 v prostorih notarke Irene Florjančič Cirman, Cigaletova ulica 11, 1000 Ljubljana. AJPES z dne 20.07.2022 objava 5502902 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, ki ga je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe v skladu z 282. členom ZGD-1, vključno z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe za poslovno leto 2021, s pisnim poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice za poslovno leto 2021. Pooblastilo za nakup lastnih delnic, pooblastilo za odsvajanje lastnih delnic ob izključeni prednostni pravici delničarjev in pooblastilo za umik lastnih delnic brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala.
VEPLAS velenjska plastika 29.08.2022 - 13:00 v prostorih družbe na Cesti Simona Blatnika 11 v Velenju. AJPES z DNE 28.07.2022 objava 5510422 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 in poročilom upravnega odbora. Seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora v letu 2021. Odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru za leto 2021. Imenovanje revizorja družbe za obdobje 2022 do 2024. Pobude in vprašanja delničarjev.
IMP, d.d., družba za svetovanje, projektiranje, inženiring in gradnjo 29.08.2022 - 13:00 na sedežu družbe IMP, d.d., na naslovu Dunajska cesta 7, Ljubljana. AJPES z dne 28.07.2022 objava 5510603 Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe IMP, d.d. za poslovno leto 2021 vključno z mnenjem pooblaščenega revizorja, seznanitev in obravnava letnega poročila za leto 2021 ter seznanitev s poročilom o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2021. Podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora družbe za leto 2021. Potrditev sklepov skupščine IMP, d.d. sprejetih na skupščini dne 12.03.2021.
Česalnice Ljubljana 29.08.2022 - 13:00 na Vrhniki, Stara cesta 4.a., v pisarni notarja Petra Mezeta. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511422 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021, poročilom o prejemkih uprave in članov nadzornega sveta v letu 2021 ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2021. Ugotovitev in sprejem predloga o pokrivanju izgube ter o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2021.
KOMPAS SHOP, trgovina 30.08.2022 - 06:30 v 2. nadstropju poslovne stavbe v Ljubljani, Šmartinska cesta 52. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511679 Seznanitev s revidiranim letnim poročilom skupine Kompas Shop in družbe Kompas Shop za leto 2021, poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta ter odločanje o bilančnem dobičku. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Odobritev politike prejemkov organov vodenja in nadzora družbe Kompas Shopa d.d. ter Poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora družbe Kompas Shop d.d. v poslovnem letu 2021.
TTN Tovarna transportnih naprav 30.08.2022 - 08:00 v prostorih uprave na sedežu družbe TTN, Podskrajnik 17, 1380 Cerknica. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511670 Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju za poslovno leto 2021 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in odločanje o podelitvi razrešnici upravi in nadzornemu svetu. Razrešitev in imenovanje člana nadzornega sveta.
Hranilnice LON 30.08.2022 - 10:00 na sedežu hranilnice, Žanova ulica 3, Kranj. AJPES z dne 22.07.2022 objava 5505158 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom Hranilnice LON d.d., Kranj za poslovno leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o delu nadzornega sveta in o preveritvi ter sprejemu letnega poročila hranilnice za poslovno leto 2021; seznanitev z višino prejemkov članov uprave in nadzornega sveta hranilnice v letu 2021. Seznanitev skupščine s poročilom o delu službe notranje revizije za leto 2021 z mnenjem nadzornega sveta. Ugotovitev o bilančni izgubi za leto 2021 ter odločanje o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Imenovanje člana nadzornega sveta. Seznanitev s Politiko izbora primernih kandidatov za člane upravljalnega organa LON d.d.
KOMUNAPROJEKT 30.08.2022 - 10:00 v sejni sobi družbe na 5. nadstropju, na naslovu Partizanska cesta 3 - 5 v Mariboru. AJPES z dne 21.07.2022 objava 5504704 Seznanitev s sprejemom letnega poročila družbe za poslovno leto 2021 in s pisnim poročilom nadzornega sveta s dne 08.07.2022 ter poročilom NS o poslih s povezanimi strankami z dne 08.07.2022. Odločanje o uporabi bilančnega dobička. Podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta
Vodno gospodarsko podjetje (VGP Kranj) 30.08.2022 - 10:00 v prostorih VGP Kranj , ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj. AJPES z dne 25.08.2022 objava 5506016 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGV d.d. Kranj za leto 2021, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2021 in izbira revizijske družbe za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Vprašanja in predlogi delničarjev. Razno.
DARS 30.08.2022 - 11:00 v prostorih družbe DARS, d. d., Dunajska 7, Ljubljana. SEONET z dne 29.07.2022 objava INI-520/22 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za leto 2021 in mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila DARS za poslovno leto 2021, (ii) z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora družbe ter (iii) predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2021 s (iv) predlogom razrešnice upravi in (v) nadzornemu svetu za poslovno leto 2021. Politika prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe DARS. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov DARS za poslovna leta 2022 do 2026.
ZASAVSKI RAČUNSKI CENTER, Trbovlje 30.08.2022 - 12:00 na sedežu družbe Obrtniška cesta 14, Trbovlje. AJPES z dne 15.07.2022 objava 5499840 Predstavitev letnega poročila družbe za leto 2021 in poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog pokrivanja bilančne izgube za poslovno leto 2021 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
TAB tovarna akumulatorskih baterij 30.08.2022 - 12:00 v sejni sobi na sedežu družbe Polena 6, Mežica. AJPES z dne 20.07.2022 objava 5503087 Seznanitev skupščine z revidiranim Letnim poročilom 2021 družbe TAB d.d. in revidiranim Letnim poročilom skupine TAB za leto 2021 ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila ter konsolidiranega letnega poročila za leto 2021. Uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja za leto 2022. Imenovanje članov upravnega odbora. Vprašanja in pobude delničarjev.
ELMONT BLED 30.08.2022 - 13:00 v prostorih na sedežu družbe Sp. Gorje 3.a., 4247 Zgornje Gorje. AJPES z dne 27.07.2022 objava 5509625 Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta iz člena 282 ZGD-1. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje revizorja družbe za obdobje 2022 do 2024.
CELJSKI SEJEM 30.08.2022 - 13:00 v sejni sobi Celjanka v upravni stavbi Celjskega sejma d.d., Dečkova ulica 1, Celje. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511451 Seznanitev s poročilom upravnega odbora o letnem poročilu za leto 2021. Podelitev razrešnice uporovnemu odboru družbe za leto 2021. Uporaba bilančnega izida iz leta 2021.
JAVNA RAZSVETLJAVA 30.08.2022 - 13:00 v prostorih notarja Miha Trnika, na naslovu Šmartinska cesta 111 v Ljubljani. AJPES z DNE 28.07.2022 objava 5510563 Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2021, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom Nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta , odločanje o bilančnem dobičku ter odločanje o razrešnici članom uprave in nadzornega sveta. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Izvolitev članov nadzornega sveta. Seznanitev s posebnim revizorjevim poročilom glede posameznih poslov družbe.
Meso Kamnik 30.08.2022 - 14:00 v sejni sobi poslovne stavbe Mesa Kamnik na naslovu Korenova cesta 9. Kamnik. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501752 Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom družbe za lato 2021 vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi ter mnenjem revizijske družbe. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 in sklepanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024.
ENERGIJA RM 30.08.2022 - 14:00 v sejni sobi družbe ENERGIJA RM, d.d., Polena 5, Mežica. AJPES z dne 19.07.2022 objava 5501843 Seznanitev s poslovanjem družbe, pridobivanjem lastnih delnic in poročilom nadzornega sveta. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.Sprejem sklepa o razširitvi dejavnosti in spremembi statuta družbe. Imenovanje članov nadzornega sveta.
ISKRA-RELEJI tovarna relejev 30.08.2022 - 14:00 v prostorih družbe Iskra – Releji d.d., Štatenberg 88, 2321 Makole. AJPES z dne 27.07.2022 objava 5509272 Poročilo Nadzornega sveta o sprejemu letnega poročila za leto 2021. Sklep direktorja o uporabi dobička. Razrešnica upravi in članom nadzornega sveta.
KOROŠKE PEKARNE 31.08.2022 - 09:00 v prostorih sedeža družbe v Dravogradu, Koroška cesta 2. AJPES z dne 28.07.2022 objava 5510463 Predstavitev letnega poročila, poročila nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in sprejem sklepa o pokrivanju bilančne izgube ter podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Volitve člana nadzornega sveta.
STOL industrija pohištva 31.08.2022 - 09:00 v sejni sobi na naslovu Ljubljanska 45, 1241 Kamnik v 2. nadstropju. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511608 Imenovanje revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Seznanitev z Revidiranim letnim poročilom skupine Stol in družbe Stol, d.d. Kamnik za leto 2021, seznanitev s poročilom pooblaščenega revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta, odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
REGIA GROUP, investicijsko upravljanje 31.08.2022 - 09:00 na sedežu družbe na Vodovodni cesti 93 v Ljubljani. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5510995 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, vključno s seznanitvijo s prejemki članov uprave in nadzornega sveta (NS), revizorjevim poročilom in poročilom NS o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 ter podelitev razrešnice upravi in NS za leto 2021. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za leta 2022, 2023 in 2024. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic.
KURIVO GORICA Trgovina 31.08.2022 - 09:30 na sedežu uprave Tovarniška 26 v Ajdovščini. AJPES z dne 01.08.2022 objava 5512287 Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021 s pisnim poročilom revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnem poročilu. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička ter razrešnica upravi in nadzornemu svetu. Podelitve nagrade članom nadzornega sveta.
Telemach Tezno 31.08.2022 - 10:00 v poslovnih prostorih družbe Cankarjeva ulica 6 v Mariboru. AJPES z dne 20.07.2022 objava 5502628 Predstavitev letnega poročila družbe Telemach Tezno za poslovno leto 2021 in predstavitev pisnega poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in o načinu ter obsegu preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2021, obravnava predloga sklepa za razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
INDUPLATI, Industrija platnenih izdelkov 31.08.2022 - 10:00 v sejni sobi poslovne stavbe na naslovu Zgornje Jarše, Kamniška cesta 24, 1235 Radomlje.. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511609 Seznanitev z letnim poročilom družbe Induplati za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
MAIS Informacijski sistemi 31.08.2022 - 11:00 na sedežu družbe MAiS d. d. Ljubljana, Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana. AJPES z DNE 28.07.2022 objava 5510732 Letno poročilo za leto 2021. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Razrešnica.
KOMPAS INTERNATIONAL turistična in trgovinska družba 31.08.2022 - 11:30 na sedežu družbe v Ljubljani, Vojkova cesta 58, Ljubljana. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511610 Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021 in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Seznanitev s potekom mandata članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta.
ZIDGRAD Splošno gradbeno podjetje Idrija 31.08.2022 - 13:00 na sedežu družbe v Idriji , Vojkova 8. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5510980 Seznanitev skupščine z letnim poročilom uprave za poslovno leto 2021, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2021 in podelitev razrešnice direktorju in članom nadzornega sveta. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2021. Obravnava in sprejem sklepa o pooblastilu za nakup delnic po 247. členu ZGD-1. Sprejem sklepa o plačilu nagrade članom nadzornega sveta.
CPK 31.08.2022 - 13:00 v sejni sobi na naslovu reška cesta 47, Hrpelje. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5510948 Predstavitev letnega poročila družbe CPK d.d. in konsolidiranega letnega poročila skupine CPK za leto 2021, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička leta 2021 in podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe za leto 2021. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in odobritev pridobitve lastnih delnic.
TOVARNA MERIL KOVINE 31.08.2022 - 14:00 na sedežu družbe Pameče 143, Slovenj Gradec. AJPES z dne 01.08.2022 objava 5512538 Obravnava revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 in poročila nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev s prejemki organov vodenja in nadzora. Seznanitev z imenovanjem uprave družbe. Določitev nagrad članom nadzornega sveta. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2022 do 2022. Vprašanje in pobude delničarjev.
FRIZARTI družba za upravljanje 31.08.2022 - 15:00 v Ljubljani, Miklošičeva 32, EUROSTARS uHotel, Salon Vrtnica. AJPES z dne 29.07.2022 objava 5511450 Sprejem letnega poročila. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2021, seznanitev z bilančno izgubo in prihodki uprave in nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice organom vodenja in nadzora. Združitev z družbo česalnice Ljubljana.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.