4. skupščina D Naložb - zaradi insolventnosti družbe je DANILO PETEH kar sam prevzel VSE organe skupščine - Društvo MDS napovedalo izpodbijanje sklepov skupščine

NatisniNatisni

Današnje skupščine D Naložbe, d.d., sta se udeležila tudi pooblaščenca Društva MDS - izvršni sekretar Grega Tekavec in pravna zastopnica Društva MDS Mojca Cvetko, ki sta skupaj zastopala 2.607 delnic oziroma 24 delničarjev, kar je na skupščini predstavljalo 19,70 % glasovalnih pravic. Pooblaščenca Društva MDS napovedala izpodbojne tožbe.

Ljubljana, 25. avgust 2010, ob 11.00 uri


NASPROTNI PREDLOG ZA MENJAVO VODSTVA SKUPŠČINE

Delničar predlagatelj je uvodoma podal na skupščini nasprotni predlog k prvi točki dnevnega reda, s katerim je bilo predlagano, da se za predsednika skupščine imenuje Samo Logar, preštevalec glasov naj ostane Danilo Peteh, za člana verifikacijske komisije pa je bil predlagan Grega Tekavec.

Uprava je sicer v sklicu dnevnega reda predlagala, da se tako za predsednika skupščine kot tudi preštevalca glasov imenuje Danilo Peteh, ki je hkrati tudi direktor družbe, čemur je delničar predlagatelj nasprotoval, saj je tovrstni predlog nelegitimen in ne sledi ciljem zakonito izvedene skupščine, saj bi ob tovrstnem imenovanju delovnih teles skupščine oziroma njenih organov prišlo do kolizije interesov med samimi organi vodenja skupščine kot tudi poslovodstvom, saj bi ti dve funkciji bili združeni v eni osebi in bi bilo jasno podano navzkrižje interesov med dolžnostmi, ki jih ima direktor kot predstavnik poslovodstva do skupščine delničarjev ter pristojnostmi, ki jih ima predsedujoči kot organ skupščine, ki je zadolžen predvsem za zakonito izvedbo same skupščine delničarjev. Predlagani nasprotni predlog delničarja ni bil dan na glasovanje in se skupščina do njega ni opredelila, saj so bili izvoljeni organi, predlagani s strani uprave, kljub jasnim nasprotovanjem manjšinskim delničarjem.

PREDLOG ZA NEPOTRDITEV LETNEGA POROČILA IN NEPODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NS

Po seriji odstopov nadzornikov družbe D Naložbe, ki so se zgodili ob pričetku leta 2010 in sodnem imenovanju novega nadzornega sveta, se je novi nadzorni svet takoj lotil dela in začel analizirati situacijo D Naložb, d.d.. Pri tem je naletel na znatne težave, saj se je začelo zapletati že ob pojasnjevanju posameznih postavk v bilanci za leto 2009. Kamen spotike so bili nenavadno visoki predvsem pa nepojasneni potni stroški v skupni višini več kot 5.000 EUR (razvidno iz letnega poročila na strani 15, kar je 3 x več kot v letu 2008). Ko pa so želeli novi nadzorniki pregledati upravičenost le-teh, direktor oz. predsednik uprave tega vse do danes ni predložil v pregled,prav tako ni podal utemeljenosti in upravičenosti izplačil neprimerno visokih prejemkov in ostalih stroškov na sami skupščini.

Ker družba tudi finančno ni v zavidljivem položaju, so nadzorniki prav tako predlagali sporazumno zmanjšanje previsoke plače direktorju oz. predsedniku Uprave. Slednji na to ni pristal, zato so jo s sklepom opredelili na zakonski minimum, a se je direktor pritožil. Izjavil je, da se s tem ogroža njegov življenjski status. Pri tem naj izpostavimo, da je strošek plače predsednika Uprave g. Danila Peteha v lanskem letu v celoti znašal 92.374 EUR bruto, z vsemi vključenimi dajatvami, kar predstavlja 75 % celotne izkazane izgube v skupni višini 123.118 EUR - oba podatka sta razvidna na straneh 4 in 5 iz javno objavljenega letnega poročila.

Posledično, so delničarji predlagali nepodelitev razrešnice Upravi oz. Danilu Petehu, kakor tudi nekdanjim članom NS za delo v poslovnem letu 2009. Prav tako iz prej omenjenih razlogov niso soglašali s sprejemom letnega poročila, ki ga tudi ni potrdil NS, a je glasovalni stroj usklajenih družb in posameznikov to preglasoval. 

SAMOVOLJA PREDSEDNIKA UPRAVE DANILA PETEHA

Predsednik Uprave ne izvršuje sklepov nadzornega sveta, niti ne podaja poročil o svoji prisotnosti na delovnem mestu nikomur (razen sebi). Ni podal vseh potrebnih poročil in tudi ni izvršil vpisa prokurista v sodni register, kljub trem pozivom nadzornega sveta. Še več ob pričetku skupščine, kljub večkratnim pozivom in opozorilom pooblaščencev Društva MDS ni želel pokazati vseh prijav in pooblastil, predvsem pa ne prijav in pooblastil njemu "prijaznih" družb in delničarke, ki jo je zastopal on sam in v njenem imenu podajal nasprotne predloge.

NEJASNI FINANČNI TOKOVI D NALOŽB IN POMOČ PRIJATELJEV NA SKUPŠČINI

Ko je novi NS Danilu Petehu znižal plačo na zakonski minimum, je on »poskrbel«, da se noben finančni priliv ne pojavi na TRR družbe, zaradi česar je posledično družba D Naložbe prenehala plačevati svoje finančne obveznosti. Zakaj je temu tako in zakaj ni prilivov, pa je Danilo Peteh na skupščini ni želel odgovoriti.

GROŽNJE UPRAVE IN "KOORDINATORJA" ČLANOM NS

Je pa "usklajena koalicija" SLOSYS, NITON, ALVITIUS ob taktirki Poldeta Poljanška (lastnika Marles, direktorja Velana), ki je tudi dolžnik D Naložb, d.d., zaradi katerih nepravočasnih plačil dogovorjenih obrokov, je družba v trenutnem insolventnem stanju, obranila "poslušnega" Danila Peteha, ki je včasih tudi delal v Maresu in gostoval v prostorih Velane. Branili so ga za vsako ceno, ker bi sicer NS ob pregledu poslovne dokumentacije, ki jo Peteh ni želel nikoli dati na vpogled, verjetno našel kakšnega okostnjaka. In ker je napad najboljša obramba sta tako Danilo Peteh in Polde Poljanšek grozila z kazenskimi ovadbami in prijavi ATVP, pa čeprav prav ona dva vodita igro manjšine nad večino v D Naložbah in izčrpavata družbo na škodo malih delničarjev.

DANILO PETEH JE UŽALJEN, KER SO MU NADZORNIKI PREDLAGALI ZNIŽANJE PLAČE IN KER SE NI HOTEL POGAJATI, SO LE TO ZNIŽALI NA ZAKONSKI MINIMUM

Na zastavljeno vprašanje o primernosti višine plače, je Danilo Peteh izjavil, da za manj kot nekaj več kot 6.000 EUR bruto on nikoli nebi delal, in da ga s tem žalimo, pa čeprav prav vsi vemo, vključno s Poldetom Poljanškom, da nima več kot 8 ur dela na teden z vodenjem "praznega podjetja", ki bi moral iti nujno v LIKVIDACIJO ali celo STEČAJ, če želimo lastniki še kaj dobiti preden vse "POSRKA" skozi plače in potne stroške Danilo Peteh.

IMENOVANJE REVIZORJA - NEZAUPNICA DOSEDANJEMU REVIZORJU

Kljub jasnim nasprotovanjem o imenovanju predlaganega revizorja družbe ECUM REVIZIJA d.o.o. je skupščina le-tega imenoval. Želena zamenjava revizorja je posledica opustitve potrebnih razkritij v letnem revidiranem poročilu D Naložb za leto 2009, kar vnaša dvom v strokovnost in nepristranskost dosedanjega revizorja ECUM d.o.o.

IZVOLITVE NOVIH NADZORNIKOV

Na skupščini so bili izvoljeni novi nadzorniki, ki pa jih predsedujoči na sami skupščini ni predstavil in delničarje seznanil z njihovimi referencami ter izpolnjevanjem pogojev, ki jih predpisuje 255 .člen ZGD-1 za člane nadzornega sveta.

Kljub zahtevi pooblaščenca delničarjev po predstavitvi vseh predlaganih kandidatov in razkritij njihovih pogojev za imenovanje, predsedujoči skupščine s temi podatki in informacijami ni želel seznaniti, niti ni pristal na izročitev izjav o izpolnjevanju pogojev predlaganih kandidatov za člane nadzornega sveta, s čimer je bila nedvomno očitno kršena delničarjeva pravica do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1, saj delničarji niso dobili na razpolago podatkov, ki so potrebni za primerno presojo zadev iz dnevnega reda, o katerih je odločala skupščina.
 

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.