ISTRABENZ - revizija vseh nerevidiranih poslov za zadnjih 5 let na zahtevo Društva MDS, FI_COM d.o.o. in PETROLA, d.d.

NatisniNatisni
Društvo - Mali delničarji - Skupaj smo močnejši, Dalmatinova ulica 10, 1000 Ljubljana, je kot delničar Istrabenza, d.d., (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), dne 02. 05. 2010 pisno pozval Upravo in Nadzorni svet družbe Istrabenz, d.d., da skladno s pooblastili in pristojnostmi ter na podlagi določil ZGD-1 C doda oz. uvrstiti novo 7. točko dnevnega reda 16. skupščine Istrabenz, d.d. in sicer:
 
 »7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode
7.1. Imenovanje posebnega revizorja
7.2. Tožba za povrnitev škode«
 
Društvo MDS je tako zahtevo že posredovalo Upravi in NS družbe dne 23. 12. 2009, ki je sledila tudi našemu javnemu pozivu na skupščini 05. junija 2009. Na tej skupščini smo zastopali 93 delničarjev s 57.872 glasovi oz. 1,12 % kapitala. Po tolmačenju družbe smo oddali 40 prejetih pooblastil s skupaj 35.724 glasovi, ki smo jih prejeli in oddali 3. junija 2009 prepozno. Ne glede na to, da s temi pooblastili nismo mogli glasovati, nas je skupaj pooblastilo kar 133 delničarjev, ki imajo 93.596 delnic oz. 1,80 % vsega kapitala družbe, kar ni zanemarljivo pri tokratnem pozivu Upravi in NS družbe. Prav tako smo ob preklicu skupščine pisno izrazili zahtevo, da se omenjena točka uvrsti na prvo redno sejo skupščine, kar se na naše veliko presenečenje ni zgodilo.
 
Navedeni predlog širitve dnevnega reda sta dne 03. Maja 2010 formalno podprla tudi delničar FI_COM, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Gordan Šibić, ki je tudi vodja Sekcije Istrabenz pri Društvu MDS in ima v lasti 1.456 delnic družbe oziroma 0,028 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. in delničar PETROL, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika Uprave zastopa član Uprave Janez Živko,MBA, ki je lastnik 1.690.305 delnic družbe oz. 32,631 % osnovnega kapitala Istrabenz, d.d. S tem je tudi formalno izpolnjen pogoj iz 296. Člena ZGD-1C o potrebni večini za širitev oz. uvrstitev dodatne točke dnevnega reda za 16. sejo skupščine Istrabenz, d.d.
 
Tekst nove 7. točke dnevnega reda glasi:
 
»7. Imenovanje posebnega revizorja in vložitev tožbe za povrnitev škode
 
7.1. Imenovanje posebnega revizorja
 
Delničarji predlagatelji predlagajo, da skupščina sprejme naslednjega sklepa:
»Skupščina sprejme sklep o imenovanju posebnega revizorja, ki naj preveri postopke vodenja posameznih poslov družbe, vključno s posli povečanja ali zmanjšanja osnovnega kapitala v zadnjih petih letih, zaradi katerih je družbi Istrabenz d.d. nastala nepopravljiva škoda, in jo je privedla do insolventnosti. Pri tem pregledu se izvzamejo že pregledani posli v izredni oz. posebni reviziji, razen, če obstaja sum, da niso bili izvedeni skladno s predpisanimi standardi.
 
Skupščina pooblasti Nadzorni svet družbe, da izbere priznano revizijsko hišo na osnovi javnega zbiranja ponudb, pri čemer to ne sme biti revizijska hiša, ki je že vršila redne ali izredne preglede in svetovanja v obdobju zadnjih petih let v družbi Istrabenz, d.d.«
 
Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.
 
7.2. Tožba za povrnitev škode
 
Delničarji predlagatelji predlagajo, da skupščina sprejme naslednji sklep:
 »Poslovodstvo družbe Istrabenz d.d., naj na osnovi izsledkov revizije posameznih poslov družbe, iz katerih izhaja morebitni sum povzročitve nepopravljive škode za družbo v roku 6 mesecih od dneva skupščine vložiti tožbo za povrnitev škode, ki so jo družbi v zvezi z vodenjem poslov družbe povzročili nekdanji predsednik uprave Istrabenza d.d., Igor Bavčar in nekdanji predsednik nadzornega sveta Janko Kosmina, zaradi opustitev dolžnosti skrbnega izvajanja nadzora, ter ostali člani nadzornega sveta.«
 
Skupščina sprejme takšen sklep z navadno večino glasov.
 
OBRAZLOŽITEV:
 
Odškodninska odgovornost članov uprave in nadzornega sveta v delniški družbi temelji na ugotavljanju in razlagi pojma skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika. Od članov uprave, predvsem predsednika uprave in nadzornega sveta se utemeljeno pričakuje, zaradi narave poslov, ki jih opravljajo, da na dopusten in strokovno legitimen način sprejemajo odločitve v korist same družbe. Prav tako se pričakuje pristop k njihovemu zavedanju, kako morajo izvrševati svoje pristojnosti vodenja oziroma nadzorovanja aktivnosti gospodarske družbe, tako, da je v zadostni meri zagotovljeno poslovanje v skladu z načeli pravičnosti, enakopravnosti in pravne varnosti za vse delničarje.
 
Uprava vodi družbo in sprejema odložitve samostojno in na lastno odgovornost. Člani uprave pri vodenju poslov pa morajo predvsem ravnati s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika, kar smiselno velja tudi za člane nadzornega sveta. V kolikor nastane gospodarski družbi škoda, zaradi kršitve te dolžnosti s strani kateregakoli člana uprave, je le-ta solidarno odgovoren za povračilo škode, ki je družbi nastala.
 
V času opravljanja gospodarske aktivnosti Istrabenza d.d. pod vodstvom predsednika uprave Igorja Bavčarja, je prišlo do očitne kršitve in opustitve dolžnosti ravnanja v skladu z načelom vestnega in skrbnega gospodarstvenika. Igor Bavčar je zaradi skritega lastništva in tihega lastniškega obvladovanja te družbe z navedenim ravnanjem povzročil pojav očitnega nasprotovanja interesov in sprejemal odločitve, ki niso bile v interesu družbe in delničarjev, ampak zgolj in samo v interesu njega samega, kot obvladujočega lastnika. Sprejemanje takšnih odločitev ni bilo v najboljšem interesu gospodarske družbe, v mejah razumnosti in racionalnosti, predvsem pa takšne odločitve niso bile upravičene in dopustne v odnosu do ostalih delničarjev.
 
V kontekstu takšnih aktivnosti predsednika uprave Istrabenza d.d. Igorja Bavčarja tudi niso bile izvedene vse potrebne aktivnosti nadzora s strani takratnega predsednika nadzornega sveta Janka Kosmine in ostalih nadzornikov, za kar so solidarno odgovorni za povzročitev velike poslovne in premoženjske škode gospodarski družbi, za kar je podana tudi njihova odškodninska odgovornost.
 
Na podlagi tako ugotovljene odškodninske odgovornosti obeh predsednikov in članov NS, zahtevamo, naj se določi pravična denarna odškodnina v korist družbe Istrabenz d.d. in njenih delničarjev, ki naj bo ugotovljena in določljiva na podlagi izvedenega posebnega revizijskega pregleda poslov družbe v zadnjih petih letih.
 
Prav tako zahtevamo tudi povrnitev izplačanih nagrad predsedniku uprave Istrabenza d.d. Igorju Bavčarju in predsedniku nadzornega sveta Janku Kosmini, zaradi opustitve skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.