Skupščina ETI Izlake - Merkur parkirišče za vodstvo družbe?, Kramar nad ZGD, za odpoklic NS 49 % podpora, mali delničarji pod okriljem Društva MDS z 29,50 % glasovalnih pravic

NatisniNatisni
Pred pričetkom skupščine je predsednik Društva MDS Rajko Stanković  zahteval, da se odvzamejo glasovalne pravice Janiju Braunetu, vodji pravne službe ETI-ja, ki ima pooblastilo za zastopanje delničarja Merkur, d.d. (ki ima 22.627 delnic, danes je to pomenilo pomembnih 5,76 % glasovalnih pravic). Društvo MDS namreč razpolaga z informacijo, da naj bi nakup delnic bil s terminsko pogodbo že izveden, kar bi pomenilo, da je Merkur že prodal svoje delnice ETI-ju, (morda celo Finemi - družbi v lasti vodilnih), vendar njihov prepis zadržal do izteka skupščine. Društvo MDS zato upravičeno sumi, da gre za lastne delnice ETI-ja, ki po zakonu nimajo glasovalne pravice. Predsedujoči skupščine odvetnik Marjan Feguš temu predlogu ni ugodil, zato je Rajko Stanković kot pooblaščenec delničarjev najavil izpodbijanje vseh sklepov skupščine. 
Izlake, 7. julij 2010

PREDSEDUJOČI MARJAN FEGUŠ ŽELEL PREPREČITI RAZPRAVO O DELU UPRAVE IN NS
 
Že pri 2. točki dnevnega reda je »avtoritativni« predsedujoči odvetnik Marjan Feguš (na sliki desno, sicer tudi predsednik NS Kovintrade) poskušal poskrbeti za svojevrsten precedens. Ni želel dovoliti zastavljanja vprašanj o delu Uprave in NS z utemeljitvijo, da »skupščina ni debatni krožek oz. klub«. Zato je želel takoj pričeti z glasovanjem. Šele po glasnem protestu Rajka Stankovića in nekdanjega, sedaj že upokojenega direktorja ETI Jožefa Smrkolja, je na prošnjo predsednika Uprave, mag. Tomaža Berginca (na sliki desno) dovolil predstavitev poslovanja in še vprašanja. Poročilo je podal tudi predsednik NS Marjan Kramar, ki je na vprašanje glede zadržanosti posameznih članov obljubil odgovor v pisni obliki (neuradno se eden izmed članov zaradi prezasedenosti lani ni udeležil kar 6 sej od 8). Razrešnico so prejeli vsi člani Uprave in NS. Proti podelitvi razrešnice Upravi je glasovalo 10 %, proti podelitvi razrešnice NS Kramarju, Lenassiju in Bobincu pa kar 20 %. Proti podelitvi razrešnice predstavnikom delavcev v NS je bilo 13 %.
 
ZAPLET PRI GLASOVANJU O POOBLASTILU ZA NAKUP SKLADA LASTNIH DELNIC
 
Uvodoma je Jožef Smrkolj (na sliki levo) povedal, da so v preteklosti sprejeli dinamično metodo za določitev odkupa delnic v sklad lastnih delnic in je bila njihova vrednost 35 EUR (nekdanjih 70 DEM). Zato se mu zdi odločitev, da se delnice odkupuje po ceni 25 EUR, naravnost ponižujoča. Rajko Stanković je opozoril, da so delavci do pred kratkim kupovali delnice po 40 EUR, pa še to so jim to trgali od plače kar 36 mesecev! Pri tem je še izpostavil, da so vodilni delavci, združeni v podjetju Finema, od KAD-a in SOD-a odkupili delnice po 53 EUR, sedaj pa želijo vrednost delnic delavcev, ki že sedaj delajo za nizke plače, posledično pa tudi upokojencev z nizkimi pokojninami, razvrednotiti in kovati dobiček na njihov račun. Kljub proceduralni zahtevi, da se glasuje o nasprotnem predlogu, se je najprej glasovalo o osnovnem predlogu, ki je prejel 62 % podporo.
 
Predlagatelji nasprotnega sklepa niso uspeli s predlogom, da je minimalna odkupna cena 42 evrov za delnico, kot cena za sklad lastnih delnic. So pa vseeno izrazili zadovoljstvo ob kar 38 % podpori na skupščini.
 
POZIV DELNIČARJEM ETI: NE PRODAJTE DELNIC !
 
Predlagatelji in pooblaščenci z današnje skupščine pozivajo vse delničarje, naj ne dajo nižje ponudbe za odkup kot 42 EUR in če le niso v preveliki finančni stiski, naj ne prodajajo delnic, saj so bistveno več vredne.
 
ZA ODPOKLIC MARJANA KRAMARJA, FRANJA BOBINCA IN MATJAŽA LENASSIJA GLASOVALO KAR 49 %
 
Že ob uvodu te točke je na današnji skupščini za pravo presenečenje poskrbel predsednik NS Marjan Kramar (nekdanji predsednik NLB, d.d.). Marjan Kramar, kot predsednik NS ETI je izjavil, da tudi v primeru, če bi skupščina izglasovala in sprejela sklep, da je najnižja odkupna cena 42 €, on sam ne bi dal soglasja za prenos delnic.
 
G. Kramarja zato javno pozivamo in sprašujemo, na podlagi določil katerega zakona, podzakonskega akta ali drugega predpisa je njegova volja lahko nad voljo skupščinskega sklepa in posledično Zakona o gospodarskih družbah?!
 
S svojo izjavo je povzročil pravi revolt med delničarji. Ravno zato je za odpoklic članov NS glasovalo kar 49 % prisotnega kapitala.
 
Z odpoklicem predstavnikov Nadzornega sveta (NS) mali delničarji niso uspeli. Vendarle so člani NS Marjan Kramar, Franjo Bobinac in Matjaž Lenassi prejeli jasno sporočilo, da mali delničarji niso zadovoljni z njihovim delom ter številnimi odsotnostmi s sej, zaradi njihovih drugih obveznosti. 
 
SKLEPA O ODPRAVI VINKULACIJE IN UVRSTITVI DELNIC NA BORZO DOBILA KAR 49 % PODPORO  
 
Sklep o odpravi vinkulacije delnic (NS daje soglasje za prenos na novega lastnika) , ki po mnenju mnogih pomeni grob (ustavno sporen) poseg v samostojno pravico razpolaganja z lastnino in sklep o morebitni uvrstitev delnic na borzo, zaradi izboljšanja njene likvidnosti sta prejel 49 % podporo, kar jasno kaže, da bo pri tem vprašanju potrebno v prihodnosti ukrepati, saj je to skoraj večinska volja manjšinskih delničarjev.
 
LASTNIŠKA STRUKTURA ETI ELEKTROELEMENT, d.d.
 
Notranji lastniki ETI-ja mali delničarji imajo 48% lastniški delež, druge fizične in prave osebe imajo 14,2%, po 12 % pa pripada Finemi in Maksima Holdingu ter 10,01 % družbi Jean Muller, ob 3 % lastnih delnic.

MORDA SE OBETA SKLIC IZREDNE SKUPŠČINE?
 
Zaradi načina vodenja skupščine, suma, da se je glasovalo z delnicami (Merkur), ki nimajo glasovalnih pravic in arogantnosti predsednika NS Marjana Kramarja se morda v zelo kratkem obeta izredna skupščina. Na njej se bo verjetno ponovno odločalo o predčasnem odpoklicu 3 članov NS družbe ETI in odpravi VINKULACIJE DELNIC, ter o popravi sklepa za nakup v sklad lastnih delnic, ki sploh ne bi bil potreben, če ne bi bilo vinkulacije.

Poslovne novice domačih časopisov in spletnih

portalov

Production by Sapiens, d.o.o.
Hosting by Sapiens, d.o.o.